Subota, 13 srpnja, 2024

Općina Grude prodaje građevinsko zemljište putem javnog nadmetanja

Must Read

Na temelju članka 363. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 100/13), ), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 25/03, 16/04 i 67/05, ), članaka  2,5,7 i 8.  Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova («Službene novine Federacije BiH», broj: 17/14), članka 42. Statuta  općine Grude («Službeni glasnik općine Grude», broj: 1/08, 2/13 i 3/15), i članka 8. Odluke o postupku, načinu i uvjetima raspolaganja  nekretnina u vlasništvu Općine Grude  («Službeni glasnik općine Grude», broj: 3/15) i Odluka o prodaju građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije broj: 01-14-1404/16 od 14.09.2016. godine, broj: 01-31-1071/17 od 16.06.2017. godine, broj: 01-31-1625/17 od 27.10.2017. godine, Općinski Načelnik  objavljuje

Javni oglas

za  prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude putem javnog nadmetanja – licitacije.

I. Predmet javnog oglasa

Predmet ovog Javnog oglasa je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu općine Grude označenog kao:

1.    k.č. 7302/12, zv. „Brljevina“, površine 625 m2 upisana u Posjedovni list broj: 156 K.o. Donji Mamići (novi premjer), što odgovora k.č. 61/426 za K.o. Mamići (stari premjer), upisana u z.k. uložak broj: 6 za K.o. SP Mamići za početnu cijenu od 2.500,00 KM,

2.    k.č. 408/131, zv. „Strana“, površine 500 m2, upisanu  u Posjedovni list  broj 253 za K.o. Ružići i zemljišno knjižni uložak  broj 30 za K.o. SP Ružići za početnu cijenu 1.500,00 KM,

3.    k.č. 1136/66 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2, za početnu cijenu od 3.750,00 KM,

4.    k.č. 1136/68 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2, za početnu cijenu od 3.750,00 KM,

5.    k.č. 1136/69 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 625 m2, za početnu cijenu od 3.750,00 KM,

6.    k.č. 1136/70 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 300 m2, za početnu cijenu od 1.800,00 KM,

7.    k.č. 1136/71 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 463 m2, za početnu cijenu od 2.778,00 KM,

8.    k.č. 1136/72 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 652 m2, za početnu cijenu od 3.912,00 KM,

9.    k.č. 1136/73 „zv. Dubrava“ upisana u zk. uložak broj: 2 u K.o. Dragićina i Posjedovni list broj 57 u K.o. Dragićina, površine 702 m2, za početnu cijenu od 4.212,00 KM,

10.  k.č. 2271/216 zv. „Debela Ljut“ upisana u zk. uložak broj 30 u K.o. Ružići i Posjedovni list 253 K.o. Ružići, površine 875 m2, za početnu cijenu od 2.187,50 KM,

11.  k.č. 669/85 zv. „Kod Glibuše i Luke“, površine 1471 m², upisana u Posjedovni list br. 57 k.o. Dragićina i zk. uložak broj 2 za K.O. SP Dragićina, za početnu cijenu od 5.884,00 KM.

II. Namjena

Namjena zemljišta iz točke 1. ovog oglasa je građevinska sukladno važećim zakonskim propisima

III. Uvjeti prodaje

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo vlasništva na nekretninama koje su predmet prodaje putem ovog javnog oglasa.

Ako osoba sudjeluje u postupku licitacije putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Postupak javnog nadmetanja provesti će se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava, pod uvjetom da ponuđena cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, s tim da ukoliko ponuditelj ne prihvati kupoprodajnu cijenu, gubi pravo vraćanja jamstvenog iznosa.

IV. Jamstveni iznos

Za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja obvezno je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene građevnih parcela iz točke I. ovog oglasa, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamstveni iznos se uplaćuje na transakcijski račun općine Grude broj: 3381402200192317 koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. Mostar s naznakom „Jamčevina za postupak javnog nadmetanja za parcelu redni broj:____ “.

Dokaz o uplati jamstvenog iznosa biti će potrebno predati Povjerenstvu za provođenje javnog nadmetanja prije početka u suprotnom neće biti moguće pristupiti javnom nadmetanju.

Jamstveni iznos  neće se vratiti sudioniku javnog nadmetanja koji odustane od svoje ponude.

Sudioniku javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedinu nekretninu jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u javnom nadmetanju, jamčevina se vraća na njegov račun u roku od 15 (petnaest) dana od zaključenja postupka javnog nadmetanja.

Sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatrati će se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a Povjerenstvo za prodaju će dodijeliti  ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

V. Dan i mjesto održavanja licitacije

Provođenje licitacije izvršit će Povjerenstva za provedbu postupka prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije općine Grude dana 08.01.2018. godine, s početkom u 9:00 sati u Vijećnici općine Grude.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja sastaviti će zapisnik o nadmetanju na koji sudionici nadmetanja mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključenja zapisnika.

Sa sudionikom licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija sačiniti će se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

Kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine nakon isplate kupoprodajne cijene i provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji.

VI. Ostalo

Svi zainteresirani mogu dogovoriti razgledavanje zemljišta koje je predmet javnog nadmetanja te izvršiti uvid u dokumentaciju o predmetnim nekretninama u vremenu trajanja Javnog oglasa u prostorijama općine Grude, svakim radnim danom od 8.00-14.00 sati.

Kontakt telefon: 039/660-901.

OPĆINSKI  NAČELNIK
Ljubo Grizelj  v.r.

- Advertisement -

14656 COMMENTS

Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

14.7K Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

Otvoreno balkansko biciklističko prvenstvo na Blidinju

Organizatori manifestacije Blidinje Bike Festival, koja je danas sedmu godinu zaredom, prvi put kao događaj više razine odnosno kao...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -