Published On: Ned, lis 6th, 2013

Javna rasprava: Trasa autoceste Tuzla -Žepče

Temeljem    članka   44.    Statuta    općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj   1/03)   i   članka   37.   Zakona    o   prostornom uređenju     (“Službene    novine    Zeničko-dobojskežupanije”, broj 02/04), Općinski načelnik, daje:


Oglas

Za provođenje Javne rasprave na predloženu TRASU AUTOCESTE TUZLA -ŽEPČE – priključak na koridor Vc.

Javna rasprava će se održati dana 08.10.2013. godine (utorak) u 12.00 sati u KINO-DVORANIDOMA KULTURE ŽEPČE.

Uvid u predloženi položaj autoceste, kao i položaj inter-regionalnog čvorišta može se izvršiti na OGLASNOJ PLOČI OPĆINE ZEPCE.

Pozivamo sve fizičke i pravne subjekte s područja Općine da se odazovu ovoj javnoj raspravi i da daju svoj doprinos njenom provođenju.
Centralna.ba