Novalić zatražio da se u 53 poduzeća kao nositelj vlasništva upiše Vlada F BiH

Federalni premijer Fadil Novalić zatražio je jučer od predsjednika Komisije za vrijednosne papire FBiH (KVP) Hasana Ćelama i direktora Agencije za privatizaciju u FBiH (FAP) Šuhreta Fazlića da u Registru za vrijednosne papire FBiH (RVP) za konkretna 53 preduzeća s učešćem državnog kapitala Federaciju BiH upiše kao vlasnik kapitala, a Vladu FBiH kao nositelja prava upravljanja i raspolaganja nad neprivatizovanim kapitalom i imovinom!, saznaje Oslobođenje.

Javnosti je manje-više poznato da je sad u RVP-u za neka poduzeća kao nositelj takvih prava upisana Federacija, a za neka određena federalna ministarstva ovisno o resoru. Primjera radi, sad u RVP-u kao vlasnik državnog kapitala od skoro 40 posto u Tvornici duhana Sarajevo (FDS) je federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a skoro 20 posto kapitala u Bosnalijeku upisuje federalno Ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Po službenoj dužnosti

– Vlada FBiH u vršenju svojih ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala u poduzećima na području FBiH suočena je s različitim tumačenjima zakona i drugih propisa, zbog činjenice da u pojedinim slučajevima u RVP-u FBiH nije upisana kao vlasnik, a Vlada FBiH, kao nositelj prava upravljanja i raspolaganja nad neprivatizovanim kapitalom i imovinom poduzeća, pojašnjava Novalić Ćelamu i Fazliću.

Premijer nadalje citira član 31. Zakona o privatizaciji poduzeća u FBiH koji kaže “da neprivatiziranim kapitalom i imovinom poduzeća, po provedbi programa privatizacije i početne bilance stanja, upravlja i raspolaže vlada nadležna za upravljanje državnim kapitalom u tom poduzeću”, kao i da “upise u registrima društava neprivatiziranih dionica ili udjela u državnom vlasništvu, obavljene u korist bilo kojeg državnog tijela ili organizacije, nadležna institucija koja vodi registar društva će po službenoj dužnosti brisati i obaviti upis po odredbi prethodnog stava ovog člana”.

Poziva se premijer i na Zakon o Vladi FBiH i kaže da je njime propisano da Vlada FBiH zastupa FBiH kao pravnu osobu, ako Ustavom FBiH i zakonom nije drugačije određeno, te citira “da Vlada FBiH upravlja imovinom u vlasništvu FBiH, ako zakonom nije drugačije određeno”.

– Tražim da izvršite nadzor nad podacima upisanim u RVP, te da osigurate (svako u skladu sa svojim nadležnostima) da se po službenoj dužnosti, provede odredba člana 31. stav 2. Zakona o privatizaciji poduzeća u FBiH, odnosno da se FBiH upiše kao vlasnik, a Vada FBiH kao nositelj prava upravljanja i raspolaganja nad neprivatizovanim kapitalom i imovinom, traži Novalić.

53 poduzeća

U pitanju su sljedeća poduzeća: ArcelorMital Zenica d.o.o, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, BH gas d.o.o. Sarajevo, Željezara Zenica d.o.o, Energoinvest d.d. Sarajevo, Energopetrol d.d. Sarajevo, Aluminij d.d. Mostar, Bosnalijek d.d. Sarajevo, Konfekcija Borac d.d. Travnik, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, RMU Banovići d.d, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, IP Krivaja d.o.o. Zavidovići, KTK Visoko d.d, Operator Terminali Federacije – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, Remontni zavod d.d. Travnik, BNT Tvornica strojeva i hidraulike d.d. Novi Travnik, Pretis d.d. Vogošća, UNIS Ginex d.d. Goražde, Igman d.d. Konjic, BINAS d.d. Bugojno, PS Vitezit d.o.o. Vitez, Zrak d.d. Sarajevo, Tehničko-remontni zavod Hadžići d.d, Unis Tools d.o.o. Sarajevo, UNIS-GROUP d.o.o. Ilidža, Tvornica duhana d.d. Mostar, Tvornica duhana Sarajevo d.d. JP Bh. šume d.o.o. Sarajevo, JP Šume Herceg-Bosne d.o.o. Mostar, Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, Lutrija BiH d.o.o. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d, Bor Banka d.d. Sarajevo, Šipad Export-Import d.d. Sarajevo, Feroelektro d.d. Sarajevo, DD BH Telecom Sarajevo, JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, JP HT Mostar d.o.o, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o, JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo, CESTE d.d. Mostar, Sarajevoputevi d.d. Sarajevo, JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Zavod za promet d.o.o. Sarajevo, Holding poduzeće Putevi BiH Sarajevo, JP Nacionalni park UNA d.o.o. Bihać, HUTP SALUS HOTEL STELA d.o.o. Neum i Filmski centar Sarajevo d.o.o.

Ovaj zahtjev je iz Vlade Federacije upućen u vrijeme dok su pregovori o prevladavanju krize trajali u Predsjedništvu BiH. /HMS/