USVOJENO Pročitajte tekst Reformske agende za BiH za razdoblje 2015-2018.

Pročitajte tekst Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015-2018. godina koju su u petak usvojili Vijeće ministara BiH i Vlada Republike Srpske, a danas i Vlada F BiH. Reformska agenda uključuje sve razine vlasti; BiH, entiteta, županija i Distrikta Brčko.

Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015-2018. godina

1. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Republike Srpske, vlade: Unsko-sanske županije, Posavske županije, Tuzlanske županije, Zeničko-dobojske županije, Bosansko-podrinjske županije, Srednjobosanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno-hercegovačke županije, Sarajevske županije, Herceg-bosanske županije i Vlada Brčko Distrikta prepoznajemo hitnu potrebu pokretanja procesa oporavka i moderniziranja ekonomije u cilju jačanja održivog, efikasnog, socijalno pravednog i stabilnog ekonomskog rasta, otvaranja radnih mjesta, povećanja i bolje ciljane raspodjele socijalnih davanja te stvaranja održivog i pravičnog društvenog okruženja. Konkretne akcije u cilju fiskalne i financijske održivosti i socio-ekonomske reforme će biti dopunjene ciljnim mjerama, da bi se ojačala vladavina prava i borba protiv korupcije, uz jačanje upravnih kapaciteta i povećanje efikasnosti javnih institucija na svim razinama vlasti (pojam „sve razine vlasti” ovdje i u daljnjem tekstu podrazumijeva državnu, entitetsku i županijsku razinu vlasti te Brčko Distrikt).

2. Ova reformska agenda utvrđuje glavne planove Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, vlade: Unsko-sanske županije, Posavske županije, Tuzlanske županije, Zeničko-dobojske županije, Bosansko-podrinjske županije, Srednjobosanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno-hercegovačke županije, Sarajevske županije, Herceg-bosanske županije i Vlada Brčko Distrikta za socio-ekonomske i povezane reforme tijekom preostalog njihovog demokratski povjerenog im mandata i uveliko odražava programe koje su Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, vlade: Unsko-sanske županije, Posavske županije, Tuzlanske županije, Zeničko-dobojske županije, Bosansko-podrinjske županije, Srednjobosanske županije, Hercegovačko-neretvanske županije, Zapadno-hercegovačke županije, Sarajevske županije, Herceg-bosanske županije i Vlada Brčko Distrikta već započele. Reformska agenda je također, namijenjena da odgovori na poziv Vijeća za vanjske poslove, iz prosinca 2014, za usvajanjem inicijalne agende za reforme, u skladu s pravnom stečevinom EU. Svjesni smo da će značajan napredak u provođenju ove agende biti neophodan za aplikaciju za članstvo koju će razmatrati EU.

3. O prioritetima koji su predviđeni ovom agendom razgovarano je s međunarodnim financijskim institucijama i u prethodnom razdoblju. Reforme bi trebale uspostaviti osnovu za pregovore o pojedinačnim programima financijske i tehničke pomoći međunarodnih financijskih institucija i EU, kao i s drugim donatorima i partnerima koji eventualno žele podržati Reformsku agendu. Svaka od institucija pregovara o pojedinačnim programima i prati napredak po svojim prioritetima, a jasno je da će program biti tijesno koordiniran i usklađen s ukupnim reformskim naporima.

4. Nadalje, Refomska agenda je tijesno povezana s ciljevima novog pristupa EU ekonomskom upravljanju na Zapadnom Balkanu i u skladu je s programom ekonomskih reformi, kao temeljnim elementom koji trebaju potaći sveobuhvatne strukturalne reforme da bi se održala makroekonomska stabilnost i pospješio rast i konkuretnost.

5. Provođenje Reformske agende će započeti bez odlaganja. Širok set srednjoročnih prioriteta, kako je naznačeno u nastavku, će biti prerađen u konkretne inicijalne mjere i poduhvate, koji će biti pripremljeni i provedeni u predstojećim mjesecima 2015. i početkom 2016. godine, sa svakom institucijom pojedinačno. Odnosno, ove početne mjere i poduhvati će biti razrađeni u konsultacijama s međunarodnim financijskim institucijama i EU i vodit će do daljnjih preciznijih mjera koje će reformsku agendu pomjeriti s njene početne faze dalje u srednjoročno razdoblje.

6. Stanje javnih financija svih razina vlasti u BiH je takvo da je neophodno provesti fiskalnu konsolidaciju koja će postupno dovesti do smanjenja proračunskog deficita i srednjeročno dovesti do smanjenja razine javnog duga. Zbog toga su se vlasti u BiH opredijelile za snažan trogodišnji program fiskalne konsolidacije. U pogledu ovog cilja, a radi izbjegavanja nepovoljnih eksternih uvjeta financiranja vlasti u BiH očekuju zaključivanje financijskih aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom i Europskom komisijom, koje će tijekom provođenja mjera fiskalne konsolidacije osigurati financijsku podršku.

7. Fiskalna konsolidacija ima za cilj osigurati stabilno makroekonomsko okruženje, ali za stabilan, pozitivan realni rast u srednjem i dugom roku neophodno je provesti niz strukturalnih reformi u oblastima radnog zakonodavstva, reforme javne uprave i politike zapošljavanja u javnom sektoru, unapređenja poslovne klime i konkurentnosti, restrukturiranja javnih poduzeća, reforme socijalnih davanja, reforme zdravstvenog sektora, te vladavine prava.

Reformska agenda je prikazana u šest značajnih oblasti i to:

Javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost

8. Proračuni će biti utvrđeni i održavani na čvrstim srednjeročnim temeljima, dogovorenim s MMF-om u aranžmanu koji će uslijediti nakon sadašnjeg stend-bay aranžmana. Ovaj novi fiskalni okvir će postaviti razinu javnog duga na silaznu putanju, a stvorit će i prostor za povećanje javnih investicija i istovremeno smanjiti učešće vladinog sektora u ekonomiji. Fiskalna konsolidacija će biti provedena smanjivanjem javne potrošnje, te povećanjem javnih prihoda. Povećanje javnih prihoda će se postići povećanjem prihoda od poreza, proširivanjem poreske baze, smanjenjem sive ekonomije, smanjenjem poreskih oslobađanja i unapređenjem rada poreskih uprava. Ukoliko se ove mjere pokažu nedovoljnim do kraja 2015. godine, dodatne mjere, uključujući i povećanje PDV-a, će se razmatrati, u dogovoru s MMF-om, na osnovu detaljnih procjena, na sastanku na visokoj razini:

o Dok će reforme poreskih sustava i javnih rashoda morati biti provedene unutar cijelog fiskalnog paketa koji će osigurati srednjeročnu fiskalnu održivost, postoji i jasna potreba za smanjenjem vladinog sektora u ekonomiji i znatnog smanjenja poreskog opterećenja na rad i investicije. Ovi imperativi ukazuju na potrebu da se značajno smanje javni rashodi na svim razinama vlasti i unaprijedi njena efikasnost.

o Fiskalna konsolidacija mora dovesti do smanjenja proračunskog deficita i do zaustavljanja rasta javnog duga. Provest ćemo reforme sustava oporezivanja, u cilju smanjenja opterećenja rada, ali iste nije moguće sprovesti unutar postojećeg fiskalnog okvira.

o Potrebno je sprovesti smanjenje opterećenja rada, kroz smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje, ali je istovremeno potrebno osigurati dodatne prihode izvanproračunskim fondovima za pokriće gubitaka koji će nastati zbog smanjenja stope doprinosa.

o Potrebno je utvrditi ukupan fond plaća i svih tekućih rashoda na svim razinama vlasti, koji se neće moći povećavati bez obzira na rast poreskih prihoda.

o Mjere za poboljšanje naplate poreza će se aktivno provoditi. To će uključiti napore na razmjeni informacija između četiri poreske uprave i prihvaćanje pristupa revizije i inspekcije zasnovanog na riziku, a sve u skladu s ustavnim uređenjem i nadležnostima svake od poreskih agencija i u okviru zaključenog memoranduma o suradnji, kao i povećanje napora na naplati neplaćenih poreskih dugovanja. Planirat ćemo e-usluge za PDV i porez na dohodak.

o Smanjenje rashoda će najvećim dijelom biti rezultat provođenja reformi javne uprave, uključujući stroge kontrole zapošljavanja i ukupnog fonda plaća u javnom sektoru te mirovinske i reforme socijalne zaštite, kao i od transparentnijeg prioritetnijeg planiranja i provođenja javnih investicija.

o Entiteti, županije i Brčko Distrikt će unaprijediti fiskalne kontrole i financijsko upravljanja kroz donošenje novih zakona o fiskalnoj odgovornosti (u RS-u) i financijskoj kontroli i upravljanju (u FBiH) i vlasti na svim razinama će usvojiti nove razvojne strategije javne unutarnje financijske kontrole.

o Mjere za jačanje kontrole nad nižim razinama vlasti, izvanproračunskim fondovima, kao i javnim poduzećima će biti aktivno provođene (kako je dogovoreno s MMF-om i Svjetskom bankom). Entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrikta će usvojiti i provesti sveobuhvatne strategije za rješavanje pitanja preostalih gubitaša u javnom vlasništvu, koja također imaju veliki zaostatak neplaćenih socijalnih doprinosa.

o Vlade entiteta, županija i Brčko Distrikta će tražiti financijsku i tehničku pomoć Svjetske banke, kako bi sproveli reformu zdravstvenog sektora. Reforma podrazumijeva rješenje dugovanja zdravstvenog sektora, uvođenje trezorskog sustava poslovanja, te definiranje novih modela i izvora financiranja, uz precizno normiranje mreže zdravstvenih ustanova. Od Svjetske banke ćemo kroz program DPL tražiti da osigura tehničku i financijsku podršku za reorganizaciju zdravstvenog sektora. Entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrikta će ova sredstva koristiti za izmirenje neizmirenih obveza u zdravstvenom sektoru (posebno doprinosa) do kraja 2015. godine. Paralelno, vlasti u BiH će podržati povećanje akciza na duvan i alkohol koji će biti izravni prihodi fonda zdravstvenog osiguranja RS i fondova zdravstvenog osiguranja u FBiH i županija i Brčko Distriktu do kraja 2015. godine.

o Osiguranje održivosti javnog duga je od ključne važnosti za održavanje stabilnosti javnih financija, ali je isto moguće osigurati samo uz smanjenje proračunskog deficita. Razmjene informacija među vladama na svim razinama vlasti o strukturi duga, bruto potrebama za zaduživanjem i planovima i priznanju neisplaćenih obveza i kliringu osigurat će realnost srednjeročnog fiskalnog okvira.

Poslovna klima i konkurentost

9. Dalji rast i prosperitet moraju biti zasnovani na privlačenju investicija. Postoji potreba da se unaprijedi konkurentnost eliminiranjem već dobro poznatih i dokumentiranih prepreka investicijama. Osim toga, postoji potreba da se ujednači i izravna teren za investicije uklanjanjem skrivenih dotacija i ostalih vidova pomoći mnogim velikim poduzećima i poboljšanjem stečajnih procedura te nastavkom aktivnosti na rješavanju problema s nekim od neodrživih poduzeća. Uz to, postoje nedosljednosti i zamršenosti u regulatornim okvirima i poreskim sustavima koji predstavljaju glavne probleme potencijalnim investitorima u ekonomiju, a praćeni su visokim administrativnim preprekama:

o Reforme poslovnog okruženja će uključiti: u FBiH, županijama i Brčko Distriktu nove zakone o gospodarskim društvima i izravnim stranim ulaganjima i pojednostavljenje i automatiziranje registracije poslovnih subjekata; ubrzat će procedure za pribavljanje građevinskih dozvola i priključaka za struju; olakšat će izvoz nastavkom reformi inspekcija i jačanjem nacionalne kontrole kvaliteta, usklađene u skladu s zahtjevima EU, ispitat će izvodljivost provođenja fiskalno održivih javno-privatnih partnerstva i ostvarivanja većeg učešća privatnog sektora u razvoju infrastrukture, svi razina vlasti će sačiniti (i objaviti) sveobuhvatan popis parafiskalnih nameta u cilju osiguravanja njihove transparentnosti i smanjenja u skladu s podjelom nadležnosti.

o Potrebni su bolji zakoni i prakse za zaštitu investitora, uključujući bolje korporativno upravljanje, osnažene prakse upravljanja rizikom radi poboljšanja pristupa financijama (posebno za nova poduzeća), bolju zaštitu manjinskih dioničara i efikasnije okvire za insolventnost izmjenom zakona o stečaju kojim će se uvesti novi institut „predstečajni postupak” s ciljem financijskog restrukturiranja dužnika kako bi se izbjegao stečaj u cilju očuvanja radnih mjesta i nastavak obavljanja osnovne djelatnosti gospodarskog društva. Oba entiteta, županije i Brčko Distrikt će izvršiti reviziju svog stečajnog zakonodavstva u cilju skraćivanja stečajnog postupka. U FBiH će se uvesti gospodarski sudovi.

o Javna poduzeća će biti podijeljena na ona koja su održiva (s manjim ili većim potrebama za prestruktuiranjem) i ona koja to nisu, uz predviđenu objavu popisa takvih poduzeća. Ovi popisi će formirati osnovu za sveobuhvatne programe prestruktuiranja i program privatizacije/likvidacije u srednjoročnom razdoblju. Vlade entiteta, županija i Brčko Distrikta će tražiti financijsku i tehničku pomoć Svjetske banke kako bi pripremili i realizirali program restrukturiranja javnih poduzeća. Posebna pažnja će se posvetiti restrukturiranju željeznica (u oba entiteta), te rudnika (u Federaciji BiH), koji podrazumijeva novu organizaciju i broj zaposlenih. Predviđa se izrada preliminarnih planova u cilju pripreme BH Telekoma za djelimičnu privatizaciju u FBiH.

o Dalji napori da se očuva stabilnost financijskog sektora i stvore uvjeti potrebni za oživljavanje bankarskog kreditiranja će se aktivno provoditi u konsultacijama s Centralnom bankom Bosne i Hercegovine i MMF-om. U sklopu toga, prilagođavat ćemo zakone iz financijskog sektora s direktivama EU i uvjetima iz Bazela, primjenljivim za stupanj razvijenosti domaćeg financijskog tržišta istovremeno jačajući nadzor nad bankama od strane entitetskih agencija za bankarstvo.

o Osigurat ćemo provođenje novog nacrta zakona o carinskoj politici, koji će pojednostaviti carinsku obradu i smanjiti administrativne zahtjeve, čime će se olakšati trgovina.

Tržište rada

10. Kako bi se stabilno krenulo putem održivog rasta, Bosna i Hercegovina se mora prihvatiti svojih strateških prednosti. One uključuju značajan potencijal u radnoj snazi koji trenutno nije dovoljno iskorišten. Niska stopa aktivnosti radno sposobnog stanovištva i visoka stopa nezaposlenosti koja je u značajnoj mjeri posljedica neusklađenosti ponude i potražnje za kvalificiranom radnom snagom ograničava mogućnosti razvoja. U BiH postoji i značajan broj dugoročno nezaposlenih koji su obeshrabreni da traže zaposlenje. Postojeći zakoni o radu u značajnoj mjeri više ne odražavaju društvene i ekonomske odnose u BiH, te su u pojedinim odredbama kontradiktorni s drugim zakonima i u nekim odredbama nejasni i nedovoljno fleksibilni. Kultura kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga je nedovoljno razvijena i često opterećena nerealnim zahtjevima socijalnih partnera.

o Značajno smanjenje doprinosa socijalne zaštite (posebno za one s manjim primanjima) bi smanjilo troškove rada, pomoglo da se privuku investitori i dovelo bi više zaposlenih u formalni sektor (i smanjilo dominantnost zaposlenja u neformalnom sektoru), ali je isto nemoguće sprovesti bez osiguranja dodatnih sredstava za izvanproračunske fondove.

o U srednjeročnom razdoblju reformirati sustav obrazovanja u cilju njegove veće povezanosti s tržištem rada.

o Razmotrit ćemo uvođenje shema podrške za tražitelje prvog zaposlenja.

o Aktivno će se težiti obeshrabrivanju rada u sivoj ekonomiji, uključujući putem sprečavanja prijava nižeg dohotka kao osnova za obračun i plaćanje poreza i doprinosa.

o Ostale reforme tržišta rada će biti donesene kako je dogovoreno s MMF-om i Svjetskom bankom i uz konsultacije sa socijalnim partnerima. Entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrikta će poboljšati nacrte svojih zakona o radu, uz konsultacije sa socijalnim partnerima, kako bi se povećala fleksibilnost radnih uvjeta (uključujući omogućavanje zaposlenja na pola radnog vremena) i omogućilo diferencijalno određivanje plaća na osnovu vještina, kvalifikacija, razine iskustva i učinka.

o U isto vrijeme, entiteti, županije i Brčko Distrikt će pojačati svoje inspekcije rada i povećati kazne za kršenje zakona o radu i potrudit će se da zaštite prava radnika u skladu sa standardima rada Međunarodne organizacije rada i EU direktivama o radu. Zavodi/službe za zapošljavanje će uvesti upravljačke prakse da bi poboljšali vraćanje ljudi u radni status i osigurali razdvajanje obveznog zdravstvenog osiguranja od funkcije posredovanja u zapošljavanju.

Reforma socijalne zaštite i mirovina

11. Uz unapređivanje inicijative i efikasne industrije, moderno i brižno društvo se mora pobrinuti za one koji ne mogu brinuti sami o sebi. Istovremeno, sustavi socijalne zaštite ne smiju istovremeno remetiti poticaje u ekonomiji i moraju biti fiskalno održivi. Da bi se ti ciljevi postigli, entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrikta moraju poboljšati ciljanje socijalne pomoći putem paketa mjera kojima će učiniti politike socijalne zašite efikasnijim, efektivnijim i pravičnijim. Socijalna zaštita treba bitiu funkciji onih kojima je zaista potrebna ili koji je plaćaju i mora biti postavljena na stabilne financijske osnove. Mirovinski sustavi bi također trebali biti na stabilnim financijskim osnovama, ukoliko se tijekom srednjoročnog razdoblja želi riješiti problem nagomilanih prava radnika.

o Sustavi socijalne zaštite će biti reformirani (u konsultacijama sa Svjetskom bankom i MMF-om), uključujući i poboljšano ciljanje socijalne zaštite koja se ne financira iz doprinosa i uspostavljanje centralizirane baze podatka svih korisnika socijalnih davanja u FBIH i županijama. Reformski napori će imati za cilj potaći korisnike da budu aktivni sudionici u ekonomiji, a uz zaštitu i povećanje socijalne pomoći za one kojima je najpotrebnija.

o U FBiH i županijama sustavi osiguranja moraju biti postavljeni na čvrste financijske osnove i to: zamrzavanjem troškova za privilegovane mirovine i smanjenjem opcija prijevremenog umirovljenja za rizična zanimanja, uvođenjem razumnih sankcija za prijevremeno umirovljenje i bonusa za kasnije umirovljenje kako bi se produžila dob za efektivno umirovljenje i uvođenje održivog indeksiranja primanja.

o Revizija radi verificiranja prihvatljivosti postojećih korisnika će biti ubrzana u cijeloj FBiH i županmijama, a Vlada FBiH i vlade županija će ojačati zakonski okvir za poboljšanje postupka revizije. Ubrzat će se provođenje mirovinskih reformi na osnovu novog zakona o mirovinama u FBiH.

o FBiH i županije će tražiti pomoć Svjetske banke u rješavanju pitanja neisplaćenih obveza prema socijalnim fondovima za doprinose iz radnog odnosa.

o U RS, Vlada će ispitati potrebu za reformom parametara mirovinskog sustava.

o Oba entiteta, županije i Brčko Distrikt će energičnije raditi na izradi prijedloga shema za dobrovoljno umirovljenje. FBiH i županije će se posvetiti izradi potrebnih zakonskih propisa, dok će RS nastaviti s aktivnostima na osnivanju prvog dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Vladavina prava i dobro upravljanje

12. Postoji potreba da se osigura nepovratno osnaživanje vladavine prava, koja mora biti izgrađena na osnovama konkretnog napretka u borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i korupcije. Sve operativne i institucionalne aktivnosti će imati za cilj osigurati građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini sigurnije okruženje bez korupcije. U isto vrijeme, vlasti na svim razinama u BiH će povećati svoje zalaganje da se povrati povjerenje građana u institucije odgovorne za vladavinu prava, razvojem kapaciteta, odgovornosti, profesionalizma i integriteta.

o Bit će usvojena strategija reforme sudskog sustava/plan akcije (2014-2018), uspostaviti efikasnu prevenciju korupcije i sukoba interesa u pravosuđu, povećati profesionalizam i integritet putem propisivanja objektivnih kriterijuma za imenovanje nositelja pravosudnih funkcija i usvajanju mjera integriteta cijelog pravosudnog sustava u BiH; pojačati disciplinsku odgovornost nositelja pravosudnih funkcija usvajanjem novih pravila disciplinskog postupka i uvođenjem novih disciplinskih mjera. Insistirati da sudovi donose odluke u razumnom roku, a sagledati mogućnost da se komunalni predmeti rješavaju izvansudskim putem. Poboljšat će se proceduru prodaje zaplijenjene imovine te unaprijediti uloga sudskih izvršitelja kako bi se smanjilo opterećenje sudova u izvršnom postupku.

o Profesionalan, efektivan i efikasan rad policijskih službi je ključ za suočavanje sa sigurnosnim izazovima. Procjena će se vršiti radi identificiranja mjera kako bi se dodatno unaprijedio integritet policijskih agencija na svim razinama. Bliska suradnja policije na svim razinama će biti unaprijeđena, u skladu s utvrđenim ustavnim nadležnostima. Regionalna i međunarodna policijska suradnja će nastaviti razvijati, uključujući i stupanja na snagu operativnog sporazuma s Europolom, u skladu s Privremenom odlukom o uspostavljanju sustava suradnje i razmjene informacija nadležnih organa za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini i EUROPOL-a.

o Usvojit će se strategije za borbu protiv korupcije i bit će uspostavljene efikasne strukture za prevenciju i nadzor u skladu s relevantnim međunarodnim standardima i poštujući ustavne nadležnosti i usvojene dokumente na svim razinama vlasti. Same institucije vladavine prava će se pridržavati najviših standarda integriteta, dok će adekvatne mjere integriteta biti uspostavljene na svim razinama vlasti kako bi se osiguralo onemogućavanje korupcije i sankcije efikasno primijenile. Borba protiv ozbiljnog kriminala i korupcije, pored efikasnije istrage, krivičnog gonjenja i osude će također biti zasnovana na čvršćim pravnim i institucionalnim okvirima koji reguliraju oduzimanja imovine, pranja novca i povrat na svim razinama vlasti u BiH.

o Pored usvojene strategije za borbu protiv terorizma u BiH i pratećih akcionih planova, bit će zaključen i operativni sporazum s Europolom kako bi se na taj način osigurao dvosmjerni protok povjerljivih informacija o kriminalu između BiH i zemalja članica; poboljšati protok informacija između policije i tužitelja povećanjem efikasnosti sustava razmjene podataka; usvojit ćemo novu strategiju integriranog upravljanja granicom koja osigurava bolju suradnju između svih srodnih agencija u BiH i preko njenih granica; usklađivanjem svih zakona o civilnom posjedovanju oružja.

o Radit ćemo na usklađivanju našeg pravog i regulatornog okvira za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma u skladu s međunarodnim standardima i preporukama s Financial Action Task Force (Radne grupe za financijsko djelovanje).

Reforma javne uprave

13. Reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima. Reformu je potrebno provoditi u tijesnoj vezi s reformama u socioekonomskom sustavu i vladavini prava.

o Vijeće ministara BiH, entitetske Vlade, vlade županija i Brčko Distrikta će usvojiti ključne principe, koji su osnova za sljedeći ciklus refome javne uprave. Modernija, kompetentnija, transparentnija, efikasnija, ekonomičnija i odgovornija javna uprava će poboljšati pružanje javnih usluga i ostvariti uštede. Ovi planovi će uključiti osnovne, suštinski važne reforme za upravljanje javnim financijama.

o Postoji podrška za snažniju reformu javne uprave na svim razinama vlasti. Sve razine vlasti će izraditi nove zakone o državnim službenicima i zaposlenicima, uz pomoć Svjetske banke i SIGMA-e, da bi olakšali reformu javne uprave i uveli veću fleksibilnost radnih aranžmana. Ovi zakoni će biti usvojeni ubrzo nakon usvajanja novih zakona o radu u entitetima, županijama i Brčko Distriktu. Kandidati za zapošljavanje u državnoj službi će biti ocjenjivani na osnovu prethodno određenih kriterija kvalificiranosti i rezultata testova kompetentnosti i organi uprave će osigurati zapošljavanje najbolje rangiranih.

o Vijeće Ministara BiH, entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrikta će uvesti ograničenja na zapošljavanje u javnoj upravi sve dok revidirani kadrovski sustavi ne budu doneseni i provedeni (uključujući i korištenje norme), a ukupan fond plaća u javnom sektoru će biti zamrznut do donošenja revidiranog sustava određivanja plaća na osnovu vrijednosti.

o Objavljivanje odluka o žalbama u postupcima javnih nabavki (kao zakonska obveza) će biti od središnje važnosti za osiguranje transparentnosti u procedurama nabavki, odlučivanjem o žalbama i osiguranim pristupom javnosti odlukama Tijela za reviziju nabavki.

14. Vijeće ministara BiH, entitetske vlade, vlade županija i Brčko Distrika će se i dalje blisko konsultirati s EU o ovoj agendi, koja će se razvijati i tražit će da se pojasne i obrazlože bilo koja značajna odstupanja od dogovorenog, tako da se napredak može jasno redovno mjeriti, razumijevati i ocjenjivati. Redoviti  izvještaji o napretku bit će dostavljani Delegaciji EU u Sarajevu. Izvještaji će biti temeljeni na činjenicama i po prirodi tehnički i kratki (dok će istovremeno osigurati dati sadržaj svih usvojenih mjera i okolnosti kašnjenja i promjena planova). Prvi izvještaj bi trebali biti  dostavljen 15. studenog 2015. godine.

15. Bit će dana puna podrška za uspješnu realizaciju aktivnosti u vezi s provođenjem popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, uz puno poštivanje odredbi Zakona o popisu, podzakonskih propisa i europskih statističkih standarda u popisnim aktivnostima.

16. Sazivat ćemo redovite koordinacijske sastanke s predstavnicima EU i međunarodnih financijskih institucija, radi pojašnjenja tehničkih detalja i pomoći u pripremi izvještaja. Osim toga, predlažemo da pregledamo napredak u provođenju reformske agende s EU i međunarodnim financijskim institucijama na sastanku na visokoj razini, koji bi se organizirao krajem studenog. To će biti prilika da se sagleda cjelokupan napredak i postigne dogovoro svim suštinski važnim revizijama.

17. Obvezuju se državne, entitetske, županijske razine vlasti i Brčko Distrikta da ni na koji način neće osporavati, ometati i blokirati realizaciju aranžmana s međunarodnim financijskim institucijama koji su izravno i neizravno vezani za reformske procese, a koje je određena razina vlasti sprovela ili sprovodi u okviru svojih ustavnih nadležnosti.