Tatino najdraže imenovano za direktora

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva pravde donijela rješenja kojim se postavljaju na dužnost direktora Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog tipa u Zenici na razdoblje od četiri godine Rusmir Isak, te za zamjenicu direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostar na period od četiri godine Edita Hadžajlić. Rusmir Isak je, inače, sin federalnog ministra unutarnjih poslova Rame Isaka.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Vlada Federacije BiH je, kako prenosi Hrvatski Medijski Servis, dala prethodnu suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Igman d.d. Konjic za imenovanje Bernadina Alagića i Mustafe Fazlića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prethodno je dana suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost Skupštini Gospodarskog društva BNT Tvornica strojeva i hidraulike d.d. Novi Travnik za imenovanje Džane Smailbegović i Milene Brkić za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog gospodarskog društva uime državnog kapitala, do okončanja natječajne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga, dana je suglasnost Skupštini ovog gospodarskog društva za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.

Izmjenom Rješenja o imenovanju Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada je u ovo tijelo za člana imenovala Mirnu Sadiković uime Federalnog ministarstva trgovine.

Rješenjem je formirana Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o federalnim robnim rezervama, koju čine predsjednik Tončo Bavrka (Federalna direkcija robnih rezervi), te članovi Elvis Bebaković (Federalno ministarstvo financija), Pejo Janjić (Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva), Stipo Buljan (Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije), Zoran Šantić (Federalno ministarstvo zdravstva), Mirna Sadiković (Federalno ministarstvo trgovine), te predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove. Zadatak ove radne grupe je da u roku 90 dana pripremi i Vladi FBiH dostavi Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama./HMS/