NAŠA STRANKA: Dennis Gratz uputio žalbu na aketni listić za popis stanovništva

Dennis Gratz, predsjednik Naše stranke, danas je uputio žalbu Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine, za izmjenu formulacije pitanja 24., 25. i 26. popisnog obrazca P-1 anketnog listića predstojećeg popisa stanovništva BiH 2013.godine, a koji je u formi nacrta objavljen na službenoj stranici Agencije za statistiku

U obrazloženju žalbe stoji da upotreba pojmova u pitanju 24. u anketnom obrascu P-1 nije pravno korektna. Pravno korektna upotreba pojmova bi u BiH pod nacijom morala podrazumijevati državljane BiH, dakle, bosanskohercegovačku naciju, a pod etničkom pripadanošću konstitutivne narode kao ustavnu kategoriju (Bošnjake, Srbe i Hrvate) i ostale etničke zajednice.
„Takva formulacija ne slijedi ni preporuke Konvencije europskih statističara koja jasno podcrtava da se ‘podaci o etnološkom porijeklu ne trebaju brkati sa podacima o zemlji državljanstva ili zemlji rođenja'”, istakao je Gratz, navodeći da je formulacija pitanja 24. u suprotnosti i sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, koji definira da diskriminacija u jeziku postoji kada se koristi isključivo jedan gramatički rod kao generički pojam, što je slučaj sa ponuđenim odgovorima u pitanju 24. (Bošnjak, Hrvat, Srbin i ne izjašnjava se).
Predsjednik Naše stranke je u žalbi naveo da se sporno pitanje 24. treba izmjeniti, i to na način da se umjesto predviđenog “etničko/nacionalno izjašnjavanje” izbriše riječ „nacionalno” i ostavi formulacija “etničko izjašnjavanje”. Gratz je takođe ponudio rješenja za otklanjanje diskirminacije u jeziku, formulacijom odgovora Bošnjak/inja, Hrvat/ica i Srbin/kinja.
U dostavljenoj žalbi Agenciji za statistiku BiH prigovara se i formulaciji pitanja 24., 25. i 26.. Naime, ista su postavljena na način da su odgovori već unaprijed ponuđeni, što se opet direktno suprostavlja preporukama Konvencije europskih statističara koja glasi da podaci uvijek trebaju biti zasnovani na slobodnom samoizjašnjavanju osobe, a upitinici trebaju uključivati otvorena pitanja bez unaprijed zadatih opcija odogovora.
Preporuka Predsjednika Naše stranke kako da se izmjeni predložena formulacija gore navedenih pitanja, i to na način da se postojeći kvadratići zamjene linijom i da se ponudi prostor građanima za slobodno upisivanje odgovora.
„Neophodne su izmjene i pravilno usklađivanje pravne terminologije u obrascima za popis stanovništva 2013. Ovako postavljena pitanja ne samo da su protivna pravnoj nauci i evropskim standardima i praksi, već imaju i ozbiljne političke implikacije koje na posredan način dovode upitnim postojanje identiteta i pravnog subjektiviteta države Bosne i Hercegovine” istakao je Gratz.