Published On: Čet, pro 4th, 2014

Iinicijativa za uspostvljanje državnog fonda za naknadu štete žrtvama trgovine ljudima

Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (MFS-EMMAUS) u suradnji s Udruženjem tužitelja FBiH u četvrtak je u Konjicu organizirao seminar za relevantne aktere u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i zaštite prava žrtava pod nazivom “Naknada štete žrtvama trgovine ljudima”.
Tom je prigodom, u ime MFS-EMMAUS-a, nositelja implementacije projekta u BiH, koordinatorica projektnih aktivnosti Elma Zahirović prezentirala projektne aktivnosti i postignute rezultate, s posebnim osvrtom na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima u BiH.
U skladu s postojećim kaznenim zakonodavstvom, žrtve trgovine ljudima, kao i žrtve drugih kaznenih dijela, mogu potraživati naknadu štete od okrivljenih u kaznenom postupku. Međutim, u zakonu ne postoji mogućnost da se dobije naknada štete od države, niti je uspostavljen fond za žrtve trgovine ljudima ili žrtve kriminaliteta uopće – kazala je Zahirovićeva, istaknuvši obveze koje je BiH preuzela ratifikacijom međunarodnih konvencija i dokumenata koje upućuju na neophodnost kreiranja efikasnog mehanizma za ostvarivanje prava na naknadu štete.
Nepostojanje Državnog fonda za naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u BiH predstavlja ozbiljnu prepreku efikasnom ostvarivanju ovog prava. Uspostavljenjem efikasnog mehanizma, žrtve trgovine ljudima će konačno osjetiti satisfakciju za štetu i patnje pretrpljene u lancu trgovine ljudima, kao i dodatno se motivirati da sudjeluju u postupku i svjedoče protiv počinilaca krivičnog djela – naglasila je ona.
Zbog svega navedenog, MFS-EMMAUS je poduzeo inicijativu za uspostavljanje državnog fonda za naknadu štete (kompenzaciju) u BiH usmjerenu ka donositeljima odluka na najvišoj razini i pravosudnim institucijama, te izradio Priručnik za suce i tužitelje o naknadi štete žrtvama trgovine ljudima u BiH.
Primjena Priručnika bit će promovirana tijekom aktivnosti izgradnje kapaciteta sudaca i tužitelja u cilju poboljšanja i sveobuhvatne primjene odredaba relevantnih zakona o naknadi za žrtve trgovine ljudima. Javna kampanja koju MFS-EMMAUS provodi na području cijele države uključuje emitiranje preventivnog video spota i radio džingla, te distribuciju postera i letaka u cilju promoviranja prava žrtava trgovine ljudima na naknadu štete.
Daljnje aktivnosti u sklopu kampanje uključivat će intenziviranje aktivnosti na zagovaranju za uspostavu Fonda za naknadu štete (kompenzacije) u BiH, zaključila je Zahirevićeva.
Ispred Federalnog tužilaštva FBiH, nazočnima se obratila tužiteljica Hajrija Hadžiomerović-Muftić, naglasivši kako je, u cilju uspješnijeg sprečavanja i suzbijanja trgovine ljudima kao veoma opasnog oblika organiziranog kriminala i postizanja veće efikasnosti u otkrivanju, gonjenju i kažnjavanju izvršilaca, potrebno u važeće kazneno zakonodavstvo, uz ostalo, ugraditi zajedničke standarde te težiti postizanju harmonizacije kaznenog zakonodavstva i uspostavljanju ujednačenih standarda regionalne suradnje.
Po njezinom mišljenju, također je potrebno osigurati kontinuiranu edukaciju u cilju povećanja svijesti zaposlenih u državnim organima o položaju i pravima žrtava trgovine ljudima, posebno poticati proaktivni pristup tužiteljstva, redovno izvještavati nadležna pravosudna tijela o uočenim problemima u praksi i efikasnosti sudskih postupaka, izricanje strožih kaznenopravnih sankcija, te uvođenje fonda za kompenzaciju, koji će omogućiti žrtvama trgovine ljudima da dobiju obeštećenje za traume koje su preživjele.
Profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Eldan Mujanović predstavio je aktualna pitanja naknade štete žrtvama trgovine ljudima u BiH i nacrt mogućih rješenja koja, osim što se trebaju zasnivati na minimalnim pravnim standardima i biti usuglašena s najboljim svjetskim praksama, posebno trebaju osigurati humanizaciju samog postupka za ostvarivanje prava žrtava.
Tijekom dvodnevnog seminara, suci i tužitelji će raspravljati o aktualnoj situaciji i mogućnostima za unapređenje mehanizma za naknadu štete žrtvama trgovine ljudima i drugih kaznenih djela u BiH te ulozi profesionalnih udruženja i suradnji sa sektorom civilnog društva kao veoma bitnim pretpostavkama procesa integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju i usklađivanja standarda koji pridonose boljoj zaštiti žrtava trgovine ljudima.
Projekt Balkans ACT Now! financiran je sredstvima Europske unije (IPA-CSF), a u Bosni i Hercegovini je realiziran uz podršku Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine/Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Udruženja tužitelja FBiH i Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC).
Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS (MFS-EMMAUS), organizacija civilnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sprečavanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i regiji, u suradnji s partnerskim organizacijama iz Republike Srbije, Republike Hrvatske, BJR Makedonije, Francuske i Nizozemske već dvije godine aktivno učestvuje u implementaciji regionalnog projekta “Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“ koji se provodi s ciljem doprinosa demokratizaciji i procesu europskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, s posebnim naglaskom na vladavinu prava u vezi sa problemima organiziranog kriminala, posebno trgovine ljudima i zaštite prava žrtava.
(Fena) iš