Ponedjeljak, 15 srpnja, 2024

DRAGI GRAĐANI FEDERACIJE BIH: Znate li da ste ovoj trojici poštenjačina plaćali i privatna putovanja?

Must Read

Katastrofalna ekonomska situacija u državi nije spriječila nekadašnje čelnike Federacije BiH Živka Budimira, Mirsada Kebu i Svetozara Pudarića da zajedno sa članovima svojih kabineta maksimalno uživaju u rasipanju državnog novca, piše Klix.ba.

Prema Izvještaju o reviziji financijskih izvještaja predsjednika i dva potpredsjednika FBiH Budimir, Kebo i Pudarić posebno nisu štedjeli na reprezentacijama i upotrebi službenih automobila, isto kao ni birokratski aparat koji je obavljao savjetničke poslove u njihovim kabinetima.

Tako su čelnici Federacije BiH i članovi njihovih kabineta mahom kvarili službene telefone, točili gorivo u privatne automobile iz džepa građana BiH, koristili službene automobile mimo radnog vremena, ali isto tako i vozili po dva automobila u istom vremenskom razdoblju.

Da stvar bude gora, nekadašnji predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH nisu štedjeli ni na kupovini poklona, isto kao ni na ugostiteljskim uslugama.

Tako je kabinet predsjednik Federacije BiH Živka Budimira samo na troškove reprezentacija u 2014. godini potrošio nevjerojatnih 30.763 KM.

Više od Budimira isplaćeno je kabinetu nekadašnjeg potpredsjednika Federacije BiH iz reda bošnjačkog konstitutivnog naroda Mirsada Kebe i to ukupno 34.509 KM reprezentacija.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH konstatirao je u Izvještaju o reviziji financijskih izvještaja predsjednika i dva potpredsjednika FBiH da se ovoliki troškovi koji se odnose na izdatke usluga za reprezentacije ne mogu opravdati.

Pored reprezentacija, ne postoji osnova ni za pravdanje dijela iskazanih izdataka za gorivo u Budimirovom kabinetu koji su 2014. godine iznosili ukupno 30.907 KM, isto kao ni izdataka u iznosu od 22.817 KM za potrebe kabineta Mirsada Kebe i 24.717 KM za potrebe kabineta potpredsjednika iz reda srpskog naroda Svetozara Pudarića.

Ni predsjednik, a ni dva potpredsjednika Federacije BiH službene automobile nisu koristili u skladu s internim propisima, pa tako naprimjer u knjigovodstvenoj evidenciji i financijskim izvještajima kabineta Živka Budimira nisu evidentirani računi za gorivo za prosinac 2014. godine u iznosu od 1.306 KM, a isti su iskazani u 2015. godini, što nije u skladu sa Zakonom o proračunu u FBiH, Zakonom o izvršavanju proračuna za 2014. godinu i Uredbom o računovodstvu proračuna u FBiH.

Budimir na račun građana FBiH kupovao suvenire
Predsjednik Budimir potrošio je po osnovu zaključenih ugovora o djelu izdatke u neto iznosu od 17.747 KM, odnosno 20.959 KM bruto izdataka.

Za dobar dio takve vrste ugovora nije preciziran opis poslova i odgovornost angažiranih osoba, a s obzirom na to da je u istim samo kratko navedeno: obavljanje poslova sigurnosti i protokola u neto iznosu 3.000 KM (2 mjeseca po 1.500 KM), analitički poslovi u neto iznosu 2.000 KM (za jedan mjesec), ažuriranje web aplikacije neto iznos 6.000 KM (5 mjeseci po 1.200 KM).

Pored nevedenih, ugovori o djelu zaključivani su i za poslove koji su obuhvaćeni opisom poslova radnih mjesta iz Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao što su izrada godišnjeg obračuna za 2013. godinu u neto iznosu 1.000 KM, priprema i izrada financijske dokumentacije u vezi sa primopredajom dužnosti novoimenovanom predstojniku kabineta predsjednika FBiH 4.648 KM ( 2 mjeseca po 2.324 KM).

U zaključenim ugovorima o djelu je navedeno da se izvršitelj posla obavezuje da po okončanju posla podnese izvještaj. Dostavljeni izvještaji o izvršenim ugovorenim poslovima nisu protokolirani, niti su u svim slučajevima prihvaćeni od ovlaštene osobe, zbog čega se ne može potvrditi da su ugovoreni poslovi izvršeni i prihvaćeni prije nego što su izvršene isplate ugovorenih iznosa.

Izdaci za reprezentaciju u Budimirovom kabinetu iskazani su u iznosu od 30.763 KM, od čega se 23.096 KM odnosi na eksternu, a 7.667 KM na internu reprezentaciju.

Eksterna reprezentacija je evidentirana na osnovu pruženih ugostiteljskih usluga u raznim objektima, ali uz račune nije priložena relevantna dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su izdaci nastali za službene potrebe, niti je obrazložen povod nastanka ovih izdataka.

Iz Ureda za reviziju institucija u FBiH napominju da su računi vezani za troškove koji su nastali izvan radnog vremena i bez prethodno odobrene narudžbenice i izvještaja o svrsi korištenja reprezentacije, navodi Klix.

Takođe, u Budimirovom kabinetu vršene su nabavke suvenira, a da za iste nije navedeno kojim povodom i za koga su nabavljeni.

“Uvidom u fakture interne reprezentacije utvrdili smo da se pored korištenja sredstava reprezentacije za tople napitke i bezalkoholna pića konzumira i hrana, što nije u skladu sa članom 7. Pravilnika o poklonima i reprezentaciji. Ni u toku 2014. godine na računima interne reprezentacije nije se navodio povod nastanka izdataka, odnosno opravdanost nastalog troška”, stoji u Izvještaju.

Budimir nije štedio ni na upotrebi službenih automobila pa tako izdaci za korištenje tri vozila kojim je Budimir raspolagao u 2014. godini iznose 46.317 KM.

Od navedenog iznosa na izdatke za gorivo se odnosi 30.907 KM, na materijal za opravku i održavanje vozila 3.970 KM, na usluge za opravku i održavanje vozila 5.206 KM, nabavku automobilskih guma 3.266 KM, osiguranje vozila 1.256 KM i registraciju motornih vozila 1.712 KM.

U ukupno iskazanim izdacima za materijal i usluge u iznosu od 243.276 KM, navedeni izdaci učestvuju sa 19,04 posto.

Simbolično je da se nije vodila evidencija o korištenju službenih vozila nakon završetka radnog vremena, kao ni parkiranja istih na predviđenom mjestu.

Prema prezentiranoj dokumentaciji konstatovano je da su poslije radnog vremena i u dane vikenda bez naloga za službeno putovanje ili odobrenja nadležne osobe, korištena službena vozila Kabineta.

Službeno vozilo (A99-A-640) korišteno je uglavnom za loko vožnju sa evidentiranim relacijama dnevnog kretanja preko 50 km, za koje nije prezentirana dokumentacija kojom bi se potvrdila osnovanost korištenja službenog vozila.

Vezano za izdatke za gorivo, konstatirano je da su tokom godine putem blagajne vršene gotovinske isplate zaposlenicima u iznosu dostavljenih računa za točenje goriva od raznih dobavljača, iako je u isto vrijeme bio zaključen ugovor o isporuci goriva s najpovoljnijim ponuđačem.

Kebin kabinet točio gorivo u automobile s benzinskim motorom uprkos tome što službeni automobili posjeduju dizel motor
Štedljiv nije bio ni Mirsad Kebo čiji je kabinet potrošio 34.509 KM izdataka za reprezentacije, što i čini najznačajniji dio izdataka o strukturi ugovorenih i drugih posebnih usluga. Na eksternu reprezentaciju odnosi se 25.997 KM, a na internu 8.512 KM.

Vezano za izdatke reprezentacije, konstatovani su propusti kao i u prethodnim godinama.

Fiskalne račune ugostiteljskih objekata, kao i nota račune, koji su nastajali poslije radnog vremena i u dane vikenda, svojim potpisom ovjeravao je šef kabineta. Za nastanak navedenih troškova nije priložena relevantna dokumentacija kojom bi se potvrdilo da su izdaci nastali za službene potrebe, a također uz račune nije obrazložen povod nastanka istog.

Zbir faktura za pružene ugostiteljske usluge pojedinih restorana u određene dane iznosio je i po nekoliko stotina konvertibilnih maraka.

Također, nabavljani su različiti pokloni kao što su laptopi (2.026 KM), suveniri i drugo, a da za iste nije navedeno kojim povodom i za koga se nabavljaju niti je za nabavku istih prezentirano odobrenje nadležne osobe.

Većina od navedenih izdataka isplaćena je iz blagajne putem nota računa bez fiskalnog računa propisanog zakonskim propisima. Dodjeljivanje poklona nije vršeno u skladu s procedurama i pravilima davanja poklona.

Troškovi goriva službenih vozila kabineta Mirsada Kebe, prema knjigovodstvenim evidencijama, u 2014. godini iznosili su 24.254 KM.

Od navedenog iznosa na izdatke za dizel gorivo odnosi se 20.109 KM, a na benzin 2.708 KM, iako na raspolaganju nisu bila službena vozila sa benzinskim motorom.

Konstatirano je da je dizel gorivo točeno i u privatno vozilo savjetnika, bez odobrenja ovlaštene osobe uz korištenje kartice za točenje goriva kod odabranog dobavljača.

Službena vozila kabineta Mirsada Kebe korištena su radnim danima, poslije radnog vremena i u dane vikenda bez putnog naloga ili odobrenja nadležne osobe.

Uspoređujući iskazane podatke iz putnih naloga za oba službena vozila konstatirano je da je u manjem broju dana u istom vremenskom razdoblju vozač popunjavao podatke da je vozio oba vozila istovremeno, što je posljedica neurednog popunjavanja podataka o vremenu trajanja vožnje i relacijama kretanja vozila (Sarajevo-loko, dnevno od 20 do 200 km), zbog čega se ne može potvrditi vjerodostojnost popunjenih podataka, kao i to da je ista osoba istovremeno po 8 ili više sati bez prekida vozila oba vozila.

“Uvidom u dokumentaciju konstatirali smo da su iz blagajne tijekom cijele godine vršene isplate gotovine zaposlenicima u iznosu računa za točenje goriva, benzin i dizel, od raznih dobavljača, a da pri tome ni na jednom računu nije navedeno u koje je vozilo točeno gorivo, niti za koje su potrebe nastali izdaci”, stoji u Izvještaju.

Konstatirano je također da su svih 11 mobitela koji su bili na raspolaganju kabinetu Mirsada Kebe rashodovani zbog virusnog oštećenja softvera, loma i fizičkog oštećenja, čije bi otklanjanje bilo skuplje od nabavke novih aparata, a da nije utvrđena odgovornost korisnika istih, a s obzirom na to da su mobiteli nabavljeni 2013. godine ukupne nabavne vrijednosti 13.535 KM i otpisane vrijednosti svega 682 KM.

Rashodovana oprema je prema zapisniku firme Aida-Commerce doo Sarajevo dovezena na zbrinjavanje, recikliranje i uništenje 27. veljače 2015. godine, ali ista je isknjižena iz knjigovodstvene evidencije 31. prosinca 2014. godine, što znači da je isknjižena prije nego što je uništena.

Pudarić se vozio u automobilu Audi A6

Potpredsjednik Svetozar Pudarić potrošio je ukupno 38.694 KM na gorivo i održavanje službenih vozila, od čega se na troškove goriva odnosi 24.717 KM, a na troškove održavanja vozila 13.972 KM.

Prema prezentiranoj dokumentaciji službenih vozila, kabinet Svetozara Pudarića koristio je službeni putnički automobil marke Audi A6, koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

Jedno od službenih vozila (E54-T-640) Pudarićevog kabineta korišteno je radnim danima, a i u dane vikenda bez putnog naloga ili odobrenja nadležne osobe.

U putnom nalogu evidentiran je utrošak goriva i točenje goriva u Sloveniji, a da nije evidentirano kretanje vozila za pređenih 1.694 kilometra.

Tijekom revizije nije dostavljena dokumentacija kojom bi se potvrdilo da je vozilo na navedenoj relaciji kretanja korišteno za obavljanje zadataka iz nadležnosti kabineta potpredsjednika.

U 2014. godini Pudarićev kabinet je odabrao najpovoljnijeg dobavljača za održavanje vozila VW i Audi klase u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

“U vezi sa održavanjem vozila audi A6 i iznajmljenih vozila utvrdili smo da je kabinet, pored važećeg zaključenog ugovora, održavao vozila kod dobavljača sa kojima kabinet nema zaključen ugovor, ASA PVA i Autodelta. Zbog navedenog ne možemo potvrditi opravdanost nastalih troškova održavanja vozila kod dobavljača sa kojim Ured nema zaključen ugovor”, stoji u Izvještaju.

Zanimljiv je podatak da je uvidom u dokumentaciju i Izvještaj o reviziji prethodne godine konstatirano da je Pudarić u siječnju 2014. godine imenovao Komisiju za utvrđivanje postojanja materijalne štete u svom kabinetu i kabinetu nekadašnjeg predsjednika Živka Budimira.

Komisija je Zapisnikom o postojanju materijalne štete konstatirala da u blagajni Predsjednika FBiH i Potpredsjednika FBiH nedostaje novac bez iskazivanja iznosa manjka, a odgovornost za materijalnu štetu snosi blagajnik shodno poslovima na kojima je radio i na osnovu osobne izjave.

Prezentirano je Rješenje o prestanku radnog odnosa blagajniku i Rješenje o nadoknadi štete koju je počinio vršeći svoju službenu dužnost.

Kod Županijskog tužiteljstva Sarajevo protiv blagajnika je podnesena kaznena prijava, piše Klix.ba

- Advertisement -

14656 COMMENTS

Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

14.7K Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

Crook likely decided the presidential election. But not in the way he intended…

On the German portal FOKUS, psychologist and professor Dr. Florian Becker analyzes events in the USA: Dramatic Incident In the USA,...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -