Svaki četvrti student u BiH je platio ispit ili se to od njega tražilo

studenti_ffmo_-610x250Svaki četvrti student u Bosni i Hercegovini susreo se s korupcijom, platio pozitivnu ocjenu ili je traženo od njega da na neki način da naknadu, pokazalo je istraživanje Transparency Internationala Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini (TI BiH) o percepciji korupcije u visokom obrazovanju.

Međutim, dok većina studenata korupciju vidi kao raširenu pojavu, pa čak i kao dominantno obilježje bh.fakulteta i sveučilišta, osoblje poriče ili relativizira prave razmjere korupcije, kazao je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci prof. dr Najil Kurtić, voditelj ovog istraživanja.

Studenti preferiraju restriktivne strategije suprotstavljanja korupciji na fakultetima; strogo kažnjavanje, javnu stigmatizaciju i ekskomunikaciju iz profesije, ali izostaje povjerenje u iskrenu opredijeljenost pozvanih tijela da se suprotstave korupciji.

„Osobna spremnost na uključivanje u antikorupcijsko djelovanje još uvijek je na razini  pisanja anonimnih prijava“, kazao je Kurtić ističući da se korupcija mora kriminalizirati.

Naglasio je i da je istraživanje pokazalo da je slika korupcije u visokom obrazovanju u BiH kompleksna, neujednačena, u pojedinim aspektima proturječna i još uvijek nedovoljno izoštrena.

I kod pitanja tko su krivci za korupciju pojavila su se tri odgovora – dominatna krivica nastavnika, u drugom slučaju studenata i u trećem podijeljenost krivice nastavnika i studenata.

Prevladava uvjerenje da bi učinkovito antikorupcijsko djelovanje moglo ići kroz prevenciju usmjerenu na stvaranje antikorupcijskog ambijenta, zatim represivno djelovanje i kompleksno sinhronizirano djelovanje.

U cjelini gledano, istraživanje je pokazalo da je percepcija korumpiranosti visokog obrazovanja u BiH dio šire slike lošeg stanja i korumpiranosti bh.društva u cjelini.

Istraživanje je realizirano kvalitativnom i kvantitativnom metodom, kroz fokus skupina na kojima su sudjelovali nastavnici i studenti, kao i kroz anketiranje studenata i osoblja na uzorku od 2.000 ispitanika s javnih i privatnih sveučilišta u BiH.

Transparency International Bosne i Hercegovine predstavio je danas i rezultate istraživanja upoznatosti osoblja sveučilišta o antikorupcijskim propisima u visokom obrazovanju.

Pokazalo se da najveći broj ispitanika nije informiran o tome da li je na razini države ili entiteta usvojena strategija ili akcioni plan za borbu protiv korupcije u visokom obrazovanju.

Ispitanici su pokazali visok stupanj neupućenosti u konkretne propise koji se odnose na korupciju na fakultetima, posebice na entitetski zakon o visokom obrazovanju (60 posto) i županijski zakon o visokom obrazovanju (54,3 posto).

Zabrinjavajuće je i da je vrlo malo broj ispitanika dobio smjernice za primjenu antikorupcijskih mjera na svojim fakultetima, ali su pokazali i slabu motiviranost za predlaganje konkretnih antikorupcijskih mjera na sveučilištima.