Subota, 15 lipnja, 2024

SDP: Pročitajte sporazum pa kritizirajte

Must Read

U ovom tekstu dajemo građanima BiH obrazloženje detalja Sporazuma o programskoj/projektnoj saradnji u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u BiH 2012. – 2014. između SDP-a i SNSD-a, odnosno činjenice koje su ustanovljene i potvrđene ovim dokumentom. Na taj način želimo stati u kraj svim špekulacijama i manipulacijama koje su se posljednjih dana, zlonamjerno ili ne, plasirale u javnosti iz raznih krugova, a neke ocjene su date čak i prije samog zaključenja Sporazuma.

Stoga SDP BiH objavljuje cijeli tekst Sporazuma sa dodatnim obrazloženjima.

Najvažnija činjenica zbog koje se obraćamo građanima BiH je da ovaj Sporazum niti jednim svojim dijelom ne ugrožava ustavni poredak  Bosne i Hercegovine i to će biti jasno svakom ko pročita tekst Sporazuma. 
Ovaj Sporazum:

 • ne dovodi u pitanje niti narušava integritet i teritorijalni suverenitet Bosne i Hercegovine,
 • ne prenosi bilo koju nadležnost sa države na entitete,
 • ne ukida i ne razbija SIPA-u, OSA-u, Centralnu izbornu komisiju BiH, Graničnu
 • policiju, Oružane snage BiH,
 • ne ukida registraciju birača u predratnim općinama stanovanja.
 • Mi u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine duboko vjerujemo da će kroz zakonodavni i institucionalni okvir ovaj Sporazum osigurati:
 • ubrzani ekonomski razvoj države BiH,
 • realizaciju Mape puta,
 • ubrzane investicije u funkciji reindustrijalizacije,
 • kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta,
 • zaštitu domaćih proizvođača,
 • efikasniju i racionalniju javnu upravu,
 • izbor tužitelja od strane zastupnika u Parlamentima.

Preciznije, vjerujemo da će neposredni efekti ovog Sporazuma biti poboljšanje života građana BiH i bolje pozicioniranje naše zemlje u neposrednom okruženju i na putu ka EU, jer Sporazum donosi:

 • Izmjene legislative u oblasti sukoba interesa i izbornog zakonodavstva.
 • Uspostavljanje prakse dogovaranja i jedinstvenog nastupa na polju zaštite, kako domaće proizvodnje, tako i svih građana u Bosni i Hercegovini.
 • Uvođenje recipročnih trgovinskih mjera prema susjednim, ali i svim drugim državama, pružanje šanse domaćoj privredi da prvi put nakon osamostaljenja BiH bude jednaka sa uvoznicima unutar vlastite države. Pri tome se neće narušavati trgovinski sporazum CEFTA niti pravila svjetske trgovinske organizacije.
 • Mjere reciprociteta čime će se, pored ostalog, konačno početi voditi briga o domaćoj proizvodnji i zaštiti, prije svega domaćih poljoprivrednika, ali i svih drugih proizvođača, što je početak vođenja patriotske trgovinske politike.
 • Prijedlog za ukidanje valutne klauzule kod kreditiranja stanovništva, čime će se zaštititi građani od prevara kojim su godinama izloženi (primjer kredita vezanih za valutu švicarskog franka).
 • Skraćivanje procedura za registraciju firmi što će podstaći ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta, privlačenje investicija i jačanje poduzetničkog duha. Cilj je da se registracija može izvršiti u roku jedne radne sedmice uz manju novčanu naknadu.
 • Pojednostavljivanje procedura ratifikacije svih međunarodnih sporazuma, čime bi se u nekoliko narednih mjeseci omogućila deblokada stotina miliona maraka investicija u infrastrukturne projekte na području cijele BiH. To će u konačnici dovesti do otvaranja mnogih radnih mjesta i unaprjeđenja kvaliteta života građana BiH.
 • Harmonizirane aktivnosti na uvođenju plavog dizela kao značajnog poticaja poljoprivredi.
 • Izmjene Zakona o Centralnoj banci BiH čime će se onemogućiti izvlačenje novca iz BiH posredstvom banaka u stranom vlasništvu koje trenutno više vode brigu o svojima centralama nego o državi BiH, našoj privredi i našim građanima.
 • Pružanje mogućnosti bankama da dio svojih obaveznih rezervi koje drže u Centralnoj banci BiH, drže u obveznicama države, entiteta, kantona i općina. Ovo rješenje postoji u gotovo svim evropskim zemljama i njihovim monetarnim sistemima.

•     Na ovaj način banke se stimuliraju da kupuju domaće obveznice, čime     se osigurava novac za javne investicije i nova radna mjesta.

•     Dosadašnja praksa smanjenja stope obaveznih rezervi nije dovela do     veće kreditne aktivnosti banaka, već je oslobođeni novac umjesto kod     građana i naše privrede završavao van BiH. Tako je novcem građana     BiH  razvijana privreda Austrije, Italije, Slovenije i drugih država. Na      ovaj način se to onemogućava.

Smanjenje članarina u VTK BiH, čime se smanjuju nameti privredi što je dodatno čini konkurentnijom, a što će također voditi većem zapošljavanju i ekonomskom rastu.

Dogovor o Elektroprenosu BiH koji bi ovim Sporazumom nakon šest godina blokade ove kompanije, oslobodio minimalno 156 miliona KM za investicije u prenosnu mrežu.

Podjelu akumulirane dobiti Elektroprenosa BiH, između njegovih vlasnika – vlada dva entiteta, čime bi se osigurao besplatan novac za investicije u privredu.
•     Deblokadom Elektroprenosa BiH, državi BiH konačno se vraća njeno     mjesto na regionalnom energetskom tržištu, te otvaraju mogućnosti     privlačenja novih investicija.

Dogovor o zajedničkom nastupu pri izgradnji koridora Vc od Zenice do Hrvatske, čime se stvaraju pretpostavke za početak izgradnje najvećeg infrastrukturnog projekta u historiji BiH.

Ubrzana gradnja koridora Vc otvara vrata zapošljavanju desetina hiljada ljudi i najdržavotvorniji je dogovor u postdejtonskoj BiH.

Dva entiteta će zajednički graditi energetske objekte, što osim ekonomske koristi, predstavlja i veliki korak ka integriranju društva i države u cjelini.

Izbor glavnih tužitelja od strane zastupnika u parlamentima predstavlja najveći mogući demokratski standard uvođenja odgovornosti tužitelja predstavnicima građana, što je evropska praksa. Detaljnije:

– Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VTSV) ostaje.

– Za tužitelje neće moći biti imenovan niko ko ne zadovolji kriterije i ocjenu      VSTV-a u skladu sa kriterijima važećih zakona, koji se neće mijenjati.

– U sastavu VSTV-a više neće biti advokati. Time se eliminira višegodišnji     institucionalni sukob interesa, koji je doveo do toga da advokati zastupaju     klijente pred sudijama koje su birali, a nasuprot sebe imaju tužioce koje su     također birali. Na ovaj način ukida se praksa koja postoji samo u BiH i koja je     kao posljedicu imala pad i ono malo optužnica za koruptivna krivična djela.

– Dosadašnja reforma pravosuđa nije dovela do obračuna sa organiziranim     kriminalom i korupcijom i to je osnovni cilj koji se ovom reformom želi postići.

– Prema brojnim izvještajima nevladinih organizacija, Evropske komisije i drugih     međunarodnih institucija, BiH je označena kao zemlja sa najvećim stepenom     korupcije i kriminala. Jačanjem pozicije glavnih tužitelja i uvođenjem veće     odgovornosti za njihov rad žele se stvoriti uvjeti za konačni početak obračuna     sa korupcijom i organiziranim kriminalom.

Deblokadu procesa javnih nabavki i eliminiranje zloupotreba kroz žalbene postupke omogućit će ubrzavanje i privlačenje investicija, otvoriti nova radna mjesta i ojačati poziciju Agencije za javne nabavke BiH.

Izmjene Izbornog zakona u skladu sa evropskom praksom, uvođenjem zatvorenih lista čime ćemo onemogućiti zloupotrebe u izbornom procesu, povećati zastupljenost žena u parlamentima i obezbijediti multietničnost sastava izabranih zvaničnika.
BiH u cilju onemogućavanja dosadašnjih zloupotreba u izbornom procesu i falsifikovanje volje naroda.

Promjene u postupku utvrđivanja sukoba interesa, čime će se osigurati uvođenje evropskih praksi i ukidanje dosadašnjih rješenja koja ne postoje nigdje u Evropi i kojim se krše ljudska prava i omogućavaju brojne zloupotrebe, što je konstatovala i Venecijanska komisija. To će dovesti do smanjenja korupcije i njenog adekvatnog kažnjavanja.(sdp.ba/ sponzorirani tekst)


Originalni tekst sporazuma

Polazeći od zajedničkog opredjeljenja za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine (BiH),

Svjesni potrebe dinamiziranja ekonomskog razvoja i povećanja efikasnosti institucija na svim nivoima i borbe protiv svih oblika organiziranog kriminala i korupcije,

Uvažavujući izborni rezultat i broj osvojenih mandata na izborima 2010. godine,

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) zaključuju:

SPORAZUM O PROGRAMSKOJ / PROJEKTNOJ SARADNJI U ZAKONODAVNOJ I IZVRŠNOJ VLASTI U BiH 2012. – 2014.

Saglasni smo da pristupimo poboljšanju zakonodavnog i institucionalnog okvira na nivou države BiH i entiteta koji će osigurati ostvarivanje:

Realizacije Mape puta iz Brisela;

Ubrzanog ekonomskog razvoja;

Efikasnije i racionalnije javne uprave;

Unapređenja međusobne saradnje kroz kontinuirani dijalog.

Realizacija Mape puta iz Brisela

Djelovanjem kroz institucije vlasti na nivou BiH i entiteta osigurati implementaciju obaveza preuzetih na Političkom dijalogu na visokom nivou.

Ubrzani ekonomski razvoj i kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta kroz efikasniji institucionalni okvir koji će omogućiti ubrzane investicije u funkciji reindustrijalizacije

Zaštita interesa domaćih proizvođača i građana (reciprocitet, odnosno dovođenje u isti položaj domaćih sa stranim subjektima, poboljšanje carinskih procedura, kroz stručnu raspravu obezbijediti ukidanje valutne klauzule, zaštita domaćih proizvođača u pravcu prakse razvijenih zemalja, uvođenje zabrane uvoza poljoprivrednih proizvoda u vrijeme prispijevanja istih u Bosni i Hercegovini, zabrana izvoza pšenice i kukuruza u vrijeme dospijeća za sve one koji primaju poticaje, uz garanciju otkupne cijene…).

Pojednostavljivanje procedure ratifikacije međunarodnih sporazuma (uvođenje rokova i uspostava kategorije hitne procedure).

Uvođenje novog koncepta poslovne registracije (višestruko smanjenje troškova, on line registracija, jednošalterski postupak, skraćenje rokova na 3 dana, zajednički projekat entitetskih vlada prema međunarodnim institucijama – software).

Izmjena člana 36. Zakona o Centralnoj banci BiH kojim se omogućava korištenje obveznica BiH, entiteta, kantona ili općina do 10% ukupnih obaveznih rezervi banaka.

Stavljanje u zakonsku funkciju Vanjskotrgovinske komore, izmjena Zakona o vanjskotrgovinskoj komori kojim će se urediti  kriteriji i nadležnost za utvrđivanje visine članarine od strane institucija BiH, jedini obavezni izvor finansiranja je članarina, komore mogu imati i prihode koje proističu iz aktivnosti sa privrednicima (seminari, konferencije, organizacija i učešće na sajmovima…), maksimalni iznos članarine ne može biti veći od 2 prosječne plate mjesečno u prethodnoj godini za područje za koje su komore osnovane, komore ne mogu uvoditi druge obavezne namete.

Dogovoreno je rješenje otvorenih pitanja na trasi koridora Vc (tunel Putnikovo brdo). Usaglašen je zajednički nastup prema međunarodnim institucijama i koncesionarima kroz definisanje funkcionalnih cjelina (dionica).

Ukoliko Bosna i Hercegovina u narednih 6 mjeseci ne dobije 3 BIP granična prelaza prema Hrvatskoj odgovornim ćemo smatrati i Evropsku komisiju koju pozivamo na organizaciju hitnog sastanka sa predstavnicima Institucija BiH i da aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja. Napominjemo da su ispoštovane sve finansijske obaveze bosanskohercegovačke strane.

Podrška odlukama Skupštine Elektroprijenosa, podrška izmjenama i dopunama Zakona o Elektroprijenosu BiH u segmentu isplate dividende akcionarima gdje će akumulirana dobit (cca 100 miliona KM) biti raspodijeljena akcionarima u definisanom omjeru, hitno donošenje investicionog plana ulaganja koji će podrazumijevati da postojeća sredstva (cca 160 miliona KM) budu osnov za dalja investiciona ulaganja u većem iznosu kao rezultat tehničko tehnoloških potreba, s tim da se investiranje u prenosnu mrežu na području entiteta poštuje odnos kapitala u kompaniji, a nivelisat će se trogodišnje, uspostavljanje novih upravnih i nadzornih struktura radi efikasnog provođenja zaključaka.

Izražavamo spremnost za zajedničko investiranje elektroprivreda uz angažman eksperata i procjenu realnih potreba i mogućnosti.

Imajući u vidu ekonomsku situaciju, stranke su se dogovorile da u narednom periodu sagledaju uvođenje diferencirane stope PDV-a. Stranke su saglasne u vezi sa uvođenjem kategorije plavog dizela tako što će svaki entitet u okviru svojih nadležnosti uvesti mehanizme koji će biti harmonizirani.

Efikasnija i racionalnija javna uprava

Donošenje izmjene i dopune Zakona o državnoj službi kojim će se osigurati da se mandati čelnih ljudi ministarstava vežu za mandat ministra, ove ljude imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra uz obavezu poštivanja nacionalne jednakopravnosti; Ocjenjivanje državnih službenika vršit će se kvartalno. Ukoliko državni službenik dobije dvije negativne ocjene u toku godine ili uzastopno bit će razriješen dužnosti državnog službenika od strane ADS-a, a po pribavljenom mišljenju nadležne institucije. Ista odredba se odnosi i na rukovodeće državne službenike.

Izmjena Izbornog zakona u pravcu koji treba da osigura demokratičniji izborni proces u dijelu utvrđivanja izbornih rezultata, eliminiranjem izbornog inžinjeringa kroz sistem zatvorenih listi, veću zastupljenost manjinskog pola u zakonodavnim tijelima; poseban centar za brojanje će biti angažovan isključivo za eventualno ponovno brojanje glasova po žalbama i za brojanje glasova pristiglih putem pošte, odsustva i nepotvrđenih glasačkih listića, kao i ostale izmjene zakona koje su usaglašene unutar interresorne radne grupe PSBiH.

Izmjene Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH na način da se isti uskladi sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim relevantnim propisima, da se uskladi sa članom 3. Protokola 1. evropske Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama uvažavajući mišljenja Venecijanske komisije iz 2008. i 2010. godine (ukidanje sankcije zabrane kandidiranja). Nadležnost nad provednim zakonom na nivou države imat će posebna komisija koju će imenovati Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem Javnog konkursa. Tijelo nadležno za provedbu Zakona imat će obavezu da u svakom pojedinačnom slučaju u kojem postoji opravdana sumnja u postojanje sukoba interesa, u postupku koji će se voditi dosljednom primjenom Zakona o upravnom postupku, utvrdi da je nositelj javne dužnosti svojim postupanjima zaista prekršio odredbe zakona.

Izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (VSTV) u sljedećem pravcu:

Konkursnu proceduru za glavne tužioce, njihove zamjenike i tužioce provodi VSTV,

Glavne tužioce na svim nivoima vlasti imenuju nadležna zakonodavna tijela na prijedlog Vijeća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada sa liste uspješnih kandidata koju je utvrdio VSTV uz postojanje mehanizma deblokade u postupku izbora tj. ukoliko nadležna tijela ne izvrše imenovanje u roku od 3 mjeseca, VSTV imenuje vršioca dužnosti glavnog tužioca dok nadležno zakonodavno tijelo ne imenuje glavnog tužioca sa liste uspješnih kandidata,

Zamjenike tužilaca na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou, uključujući i Brčko Distrikt BiH imenuje glavni tužilac odnosnog nivoa sa liste uspješnih kandidata koju utvrđuje VSTV,

Tužioce na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou uključujući i Brčko Distrikt BiH na prijedlog VSTV imenuje glavni tužilac,

Sastav VSTV – članove koje imenuju nadležne advokatske komore zamjeniti sa članovima iz reda univerzitetskih profesora pravne struke, koje temeljem javnog konkursa imenuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a u čijem sastavu će biti i predstavnici advokatskih komora,

U slučajevima gdje postoji specijalno tužilaštvo primjenjuje se isti princip.

Redifinisanje rješenja u Zakonu o javnim nabavkama koje će osigurati efikasniju proceduru i dodjelu ugovora o javnim nabavkama u skladu sa evropskim standardima, uz uvećavanje administrativne takse u procesu žalbi kako bi se spriječile manipulacije sa fiktivnim žalbama.
U okviru postojeće strukture Ureda za razmatranje žalbi BiH, organizacionim jedinicama u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu će se dati ovlaštenje za odlučivanje po žalbama do iznosa 800.000 KM, a u svrhu postizanja veće efikasnosti. Za iznose preko 800.000 KM, kao i za sve nabavke Institucija BiH nadležan je Ured za razmatranje žalbi Sarajevo. Imenovanja u Uredu za razmatranje žalbi Sarajevo, kao i u organizacionim jedinicama u Banjaluci, Mostaru i Brčko Distriktu vršit će Vijeće ministara.

Unapređenje međusobne saradnje kroz kontinuirani dijalog

- Advertisement -

14656 COMMENTS

Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

14.7K Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

Politico: EU htjela uvesti sankcije na ruski plin. Nikad nećete pogoditi koja zemlja je blokirala tu odluku

Zemlje Europske unije se jučer nisu uspjele dogovoriti o novim sankcijama protiv unosnog ruskog sektora ukapljenog prirodnog plina, navodi...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -