Published On: Sub, lis 19th, 2019

RASPISAN NATJEČAJ: SKB Mostar traži više djelatnika, evo koji su uvjeti

Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavila je Javni natječaj za prijem u radni odnos:

1.Neodređeno radno vrijeme za radna mjesta:
1.1. Medicinska sestra/tehničar na Klinici za neurokirurgiju – 1 izvršitelj
1.2. Administrativni djelatnik u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj
1.3. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti –1 izvršitelj

2.Određeno radno vrijeme u trajanju do 2 godine
u ovisnosti radi li se o zamjeni djelatnika na trudničkom, porodiljskom, dugotrajnom bolovanju i neplaćenom odsustvu
2.1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 5 izvršitelja
2.2. Doktor medicine na Klinici za infektivne bolesti – 1 izvršitelj
2.3.Diplomirani pravnik u Uredu za unutarnju reviziju – 1 izvršitelj
2.4. Inženjer medicinske radiologije na Kliničkom Zavodu za radiologiju – 3 izvršitelja
2.5. Medicinska sestra/teh. na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje – 3 izvršitelja
2.6. Medicinska sestra/teh. na Odjelu za plućne bolesti i TBC – 3 izvršitelja
2.7. Medicinska sestra/teh. na Klinici za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 3 izvršitelja
2.8. Medicinska sestra/teh. na Klinici za neurokirurgiju – 2 izvršitelja
2.9. Medicinska sestra/teh. u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 2 izvršitelja
3.0. Medicinska sestra/teh. na Klinici za dječje bolesti – 1 izvršitelj
3.1. Medicinska sestra/teh. na Klinici za neurologiju – 2 izvršitelja
3.2. Medicinska sestra/teh. na Klinici za kirurgiju – 3 izvršitelja
3.3.Medicinska sestra/primalja na Klinici za ginekologiju i porodništvo – 2 izvršitelja
3.4.Recepcionar u RJ Centralne recepcije – 2 izvršitelja
3.5.Pomoćni djelatnik u Službi za prehranu bolesnika – 1 izvršitelj
3.6.Peračica rublja u Službi za tehničke djelatnosti – 2 izvršitelja
3.7.Spremačica u Službi za tehničke djelatnosti – 3 izvršitelja
3.8. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti –1 izvršitelj
3.9. Radnik na mašini za ribanje i čišćenje na objektu Onkologija u Službi za tehničke djelatnosti – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu te Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji rada u SKB Mostar. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti: – propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti:
Za radno mjesto pod točkom 2.1. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme

 • VSS ; završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Radno iskustvo na poslovima hitnih prijema
 • Licenca za samostalan rad

Kratak opis poslova

 • Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…) Za radno mjesto pod točkom 2.2. Doktor medicine na Klinici za infektivne bolesti
 • VSS ; završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad

Kratak opis poslova

 • Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…)

Za radno mjesto pod točkom 2.3. Diplomirani pravnik u Uredu za unutarnju reviziju

 • VSS ; završen pravni fakultet (300 ECTS bodova)
 • Radno iskustvo na poslovima unutarnje revizije (minimalno tri mjeseca)

Kratak opis poslova

 • Praćenje i proučavanje zakonske i druge regulative u oblasti unutarnje revizije
 • Obavljanje aktivnosti revizije sukladno godišnjem planu unutanje revizije
 • Priprema provođenja revizijskih procedura
 • Provođenje revizijskih procedura

Za radno mjesto pod točkom 1.1., te radna mjesta od točke 2.5. do točke 3.2.
Medicinska sestra/tehničar
– SSS ; završena srednja medicinska škola, opći smjer
– položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavljanje poslova i radnih zadataka iz procesa osnovne i specijalne zdravstvene njege, nadzor nad održavanjem higijene (pranje, čišćenje, dezinfekcija bolesničkih prostorija i svih predmeta u prostorijama, održavanje osobne higijene bolesnika i bolesnikove okoline, prijam bolesnika i smještaj, sudjelovanje pri pregledu, medicinskim pretragama i zahvatima na bolesniku, sudjelovanje kod reanimacije

Za radno mjesto pod točkom 3.3. Medicinska sestra/primalja
– SSS ; završena srednja medicinska škola, smjer primaljstvo
– položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • primjenjuje postupke i vještine iz područja zdravstvene njege, a vezano uz zdravstvenu njegu žena, trudnica, rodilja, babinjača i novorođenčadi, o tome vodi zdravstvenu dokumentaciju i odgovara za sve provedene postupke, sudjeluje u provođenju zdravstvene zaštite trudnice kao član tima, obavlja administrativne poslove iz svog djelokruga, provodi njegu novorođenčeta, nedonoščeta i ugroženog novorođenčeta

Za radna mjesto pod točkom 2.4. Inženjer medicinske radiologije

 • VŠS, inženjer medicinske radiologije / završen prvi ciklus preddiplomskog sveučilišnog studija radiološke tehnologije (180 ECTS bodova)
 • Položen stručni ispit

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • obavlja radiološka snimanja, asistira liječniku specijalisti pri obavljanju radioloških pregleda i zahvata, razvija snimke, vrši edukaciju mlađih inženjera, brine se o osobnoj zaštiti i zaštiti od ionizirajućeg zračenja

Za radno mjesto pod točkom 1.2. Administrativni djelatnik

 • SSS; završena gimnazija, ekonomska škola
 • Poznavanje rada na računalu

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obnaša sve administrativno-tehničke poslove u službi. Vodi evidenciju o korištenju radnog vremena i evidenciju o planiranju i korištenju godišnjih odmora. Arhivira završene predmete i brinese o njihovom urednom odlaganju i čuvanju

Za radno mjesto pod točkom 3.4. Recepcionar

 • SSS; završena gimnazija, medicinska ili ekonomska škola

Kratak opis poslova radnih mjesta

 • Daje informacije bolesnicima i posjetiteljima o radnom vremenu pojedinih Klinika, Odjela i Odsjeka, pojedinih ambulanti i kabineta i ostale informacije prema Pravilniku o informiranju, provjerava da li pacijenti imaju urednu medicinsku dokumentaciju (zdravstvenu iskaznicu, osobnu iskaznicu, uputnicu itd.), obavlja poslove evidentiranja u urudžbenim knjigama pristiglu poštu, obavlja poslove upisa umrlih u prijavu o smrti, popunjava statistički listić o slučaju smrti, te sve podatke evidentira u protokol umrlih

Za radno mjesto pod točkom 3.5. Pomoćni djelatnik

 • Završena osnovna škola

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obavlja jednostavnije poslove i pomaže kuharu u pripremanju i obradi sirovina i materijala za gotovljenje jela i napitaka, vrši tehničku pripremu sredstava za kuhanje i pečenje, radi na unošenju trebovanih sirovina i materijala, pere i čisti radni prostor, posuđe i ostala sredstva rada u kuhinji

Za radno mjesto pod točkom 3.6.Peračica rublja

 • Završena osnovna škola

Kratak opis poslova radnog mjesta
Obnaša poslove i pripreme za pranje, sušenje i peglanje rublja, posteljine i deka, vodi brigu o čistoći strojeva i radnog prostora, po potrebi obnaša i druge poslove i zadatke iz djelokruga svog rada
Za radno mjesto pod točkom 3.7. Spremačica

 • Završena osnovna škola

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • higijensko održavanje (čišćenje i dezinficiranje) svih površina bolesničkih soba, radnih prostorija, nusprostorija i stubišta, transport gotovih jela i prljavog posuđa kontejnerom i drugim načinom unutar odjela, te raznog pribora i materijala po potrebi, sakupljanje prljavog posuđa, sakupljanje smeća i drugog otpadnog materijala i transport u kontejnere

Za radna mjesta pod točkama 1.3. i 3.8. Radnik na mašinama za uništavanje infektivnih kategorija medicinskog otpada u Službi za tehničke djelatnosti

 • SSS
 • Vozački ispit B kategorije
 • 3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (rad na mašinama autoklav, drobilica, rad sa opasnim tvarima)

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Svakodnevno spuštanje kanti sa infektivnim bolničkim otpadom, te pomoć pri vaganju
 • Prikupljanje dijela neinfektivnog otpada, donošenje do drobilice, drobljenje i pakiranje u vreće komunalnog otpada

Za radno mjesto pod točkom 3.9. Radnik na mašini za ribanje i čišćenje na objektu Onkologija u Službi za tehničke djelatnosti

 • KV radnik
 • 3 mjeseca radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Strojno čišćenje podnih površina Klinike za onkologiju
 • Brine se o ispravnom radu stroja, te ga puni sukladno uputama proizvođača

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS)
 5. Potvrda o radnom iskustvu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 6. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma
 7. Licenca za samostalan rad (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 8. Dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 9. Dokaz o poznavanju rada na računalu (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)
 10. Ovjerenu presliku vozačke dozvole (ukoliko je traženo za navedeno radno mjesto)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.
Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja. Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili izravno na protokol SKB Mostar – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:
SKB Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar (na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM __ , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

guest
14.7K Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare