Pročitajte što donosi reformska agenda u 13 točaka

Reforme socijalnih davanja i zakona o radu, smanjenje plaća i zaustavljanje novog zapošljavanja u javnom sektoru, donošenje novih poreznih zakona, ukidanje stranačkog funkcioniranja javnog sektora, samo su neke od mjera koje su entitetske vlade i Vijeće ministara pripremile u okviru reformske agende.

Borba protiv korupcije kroz novu reformu pravosuđa, destimuliranje prijevremenog umirovljenja i ograničavanje važenja kolektivnih ugovora, također su neke od mjera u okviru reformske agende na koju smo se obavezali pred EU i stranim financijskim institucijama, pišu Nezavisne.

Ključne mjere

Naime, na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara naći će se nacrt agende, čije najzanimljivije dijelove “Nezavisne” ekskluzivno objavljuju, koji bi u četvrtak trebao biti predstavljen Johanesu Hahnu, europskom komesaru za proširenje, prilikom njegove posjete Sarajevu.

Osim spomenutih, zanimljive su i mjere koje predviđaju restrukturiranje željeznica i rudnika, ali i izrađivanje planova za privatizaciju elektroprivreda. Kroz planove o potpuno novoj reformi sudskog sistema, koja je planirana za razdoblje do 2018. godine, predviđene su mjere prevencije korupcije i sukoba interesa u sudstvu, poboljšanje kriterija za imenovanja i jačanje odgovornosti i disciplinskih mehanizama.

Dokument je napisan u 14 točaka, sadrži objedinjene mjere entitetskih vlada i Vijeća ministara, a podijeljen je na nekoliko oblasti, i to: Javne financije, Poslovna klima i konkurentnost, Tržište rada, Reforma socijalne zaštite i mirovina, Vladavina zakona i Reforma javne uprave. U dijelu poreznee reforme nije predviđeno uvođenje diferencirane stope PDV-a, ali je zato predviđeno stavljanje vanjskog duga pod kontrolu kroz realnije planiranje fiskalnog okvira zasnovanog na racionalizaciji i štednji.

Socijalne politike

Najosjetljiviji dio odnosi se na socijalna pitanja, a mjere uključuju donošenje fleksibilnijih zakona o radu s ciljem smanjenja troškova rada i sive ekonomije radi poboljšanja konkurentnosti bh. gospodarstva.

“Entitetske vlade će poboljšati nacrte svojih zakona o radu, uz pomoć osoblja Svjetske banke i MMF-a, kako bi se povećala fleksibilnost radnih uvjeta i omogućilo diferencirano određivanje plaća na osnovu vještina, kvalifikacija, iskustva i izvršenja. Ostale razlike u zapošljavanju će biti smanjene. Kolektivni ugovori će biti vremenski vezani i granski kolektivni ugovori će se primjenjivati samo na ona poduzeća i radnike koji žele da pristupe tim ugovorima”, istaknuto je u dokumentu.

Cilj reformi socijalnih davanja i mirovina je, kako je istaknuto, da socijalna politika bude u funkciji onih kojima je potrebna ili onih koji su je platili.

“Reforme će imati za cilj da podstaknu korisnike da budu aktivni sudionici u ekonomiji, a uz zaštitu i povećanje socijalne pomoći za one kojima je ona najpotrebnija”, ističe se.

Javni sektor

Najznačajnije mjere odnose se na strože uvjete rada u javnom sektoru i stvaranje efikasnije i odgovornije javne službe, koje predviđaju ograničavanje zapošljavanja i zamrzavanje plaća u javnom sektoru.

“Postoji potreba za snažniju reformu državne službe u zemlji. Svi nivoi vlasti će sastaviti nove zakone o državnim službenicima i zaposlenicima, uz pomoć Svjetske banke i SIGMA, kako bi olakšali reformu javne uprave i uveli veću fleksibilnost radnih aranžmana. Ovi zakoni će biti usvojeni ubrzo nakon usvajanja novih entitetskih zakona o radu”, navedeno je u dokumentu. To, između ostalog, uključuje i vremensko ograničenje kolektivnih ugovora u državnoj službi, uvođenje ocjenjivanja kandidata za zapošljavanje, ali i uvođenje testova kompetentnosti za postojeće radnike.

Mjere, također, uključuju smanjenje skrivenih dotacija i ostalih vidova pomoći za javna poduzeća, poboljšanje stečajnih procedura i rješavanje poduzeća koja već duže vremena nisu aktivna.

Poslovni ambijent

U dijelu popravljanja poslovnog ambijenta planiraju se novi zakoni o poduzećima i direktnim stranim ulaganjima, poboljšanje rada inspekcijskih organa, jačanje nacionalne kontrole kvaliteta i procedure usklađene s EU.

“Javna poduzeća će biti podijeljena na ona koja su održiva s manjim ili većim potrebama za rekonstruiranjem, i ona koja nisu, što će biti objavljeno. Ona će formirati osnovu za sveobuhvatno restrukturiranje i program privatizacije ili likvidacije u srednjoročnom razdoblju”, navedeno je u dokumentu.

Predviđena je bliska suradnja s EU i međunarodnim financijskim institucijama na sprovođenju agende, uz precizne rokove izvještavanja Delegaciji EU o napretku.

“EU će tražiti da se pojasne i obrazlože bilo koja značajnija odstupanja od dogovorenog, tako da se napredak može redovno i jasno mjeriti, razumijevati i ocjenjivati”, navedeno je u 13. točki.

Oblasti koje se reformiraju:

*Javne financije

*Tržište rada

*Socijalna, zdravstvena zaštita i mirovine

*Poslovno okruženje

*Pravosudni sustav

*Javna poduzeća i javna uprava