Sveučilište za više od 800 tisuća maraka nabavlja nova računala, istu nabavu imali i prije dvije godine

Sveučilište u Mostaru je za „nabavu računalne opreme i potrepština za potrebe rektorata i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru“, okvirni sporazum za nabavu roba za ponuđenu cijenu od 693.922,90 KM bez PDV-adodijelilo ponuditelju Katarina d.o.o. Mostar kao ponuditelju koji je dostavio najnižu cijenu ponude.

“Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave, broj: 01-4980/20 od 4. prosinca 2020. godine. Javna nabava provedena je putem otvorenog postupka za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave roba „nabava računalne opreme i potrepština za potrebe rektorata i ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru” je iznosila 698.000,00 KM bez PDV-a na vremensko razdoblje od 18 mjeseci.Povjerenstvo je utvrdilo da je u predmetnom postupku zaprimljena samo jedna ponuda koja je ujedno bila i valjana”, navodi se u odluci.

Podsjetimo, Sveučilište je prije dvije godine za istu nabavu, dakle “nabava računalne opreme i potrepština za potrebe ustrojbenih jedinica i rektorata Sveučilišta u Mostaru” izdvojilo 384.000 maraka bez PDV-a. Tada su pristigle dvije ponude, a dobavljač je također bila tvrtka Katarina d.o.o.

hercegovina.info