NASILJE GLASOVALO: BIH dobila nelegalno Upravno vijeće Centralne banke BiH

Političkim nasiljem zvanim Komšić, nasilno je, uz nasilje nad BH Hrvatima koje s zrcali kroz nasilnika Komšića nametnuto nelegalno upravno vijeće Centralne banke BIH. Namjerno ističemo riječ nasilje, jer nametanje Komšića nije čin demokracije iliti eufemistički kazano “preglasavanje”. Komšića se mora tretirati i javno i u praksi, i po zraku, i po zemlji kao nasilnika nad Ustavom BIH, nad Demokracijom, poticatelja mržnje i nepovjerenja, razarača BH društva. Kao notornog nasilnika.

Na 35. vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH, na inicijativu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića, danas je jednoglasno imenovan novi saziv Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH). Odlazećem sastavu Upravnog vijeća mandat je istekao 11. kolovoza 2021. godine.

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića u Upravno vijeće CBBiH imenovani su prof. dr Jasmina Selimović i prof. dr Mirza Kršo. Selimović i Kršo su profesori na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na oblasti Financije. U okviru akademskog, kao i profesionalnog i stručnog djelovanja profilirali su se u domenu bankarstva i osiguranja, te monetarne ekonomike i monetarnih integracija.

Jasmina Selimović je redovita profesorica i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, koji je završila 2003. godine, gdje je i obranila doktorsku disertaciju iz oblasti financija (aktuarstvo) i stekla zvanje doktora ekonomskih znanosti. Od 2004. godine je angažirana na Katedri za financije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Trenutno, u zvanju redovite profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Financija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva. Predavačko iskustvo stjecala je i na fakultetima izvan Bosne i Hercegovine.

Pored angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovoditelja Katedre za financije, prodekanice za nastavu i međunarodnu suradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Godine 2022. obnovila je četverogodišnji mandat.

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inozemstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta, a angažirana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU. Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih znanstvenih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Mirza Kršo je izvanredni profesor Financija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) i konsultant pri Ekonomskom institutu Sarajevo (EIS). Završio je Ekonomski fakultet u Sarajevu na smjeru Bankarstvo i osiguranje, kada je biran za predstavnika studenata generacije 2002. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je obranio magistarsku i doktorsku disertaciju na temama financijske regulative i problematike oporezivanja.

Nakon iskustava u realnom sektoru, iz financijskog sektora prelazi na Ekonomski fakultet u Sarajevu, gdje je od 2009. član Katedre za financije. Oblasti koje pokriva su javne financije, monetarna ekonomika i monetarne integracije, upravljanje javnim sektorom, financijska tržišta i institucije. Paralelno je obavljao i niz povjerenih funkcija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu kao podrška organizacijskim, operativnim i nastavnim aktivnostima, te kao član etičkog odbora.

Bio je član više organizacijskih odbora međunarodnih konferencija, te uredništava međunarodno indeksiranih žurnala. Predavačko iskustvo i profesionalna usavršavanja je kontinuirano razvijao i ostvarivao na sveučilištima širom EU. Također je predavao na brojnim profesionalnim edukacijama, naročito iz oblasti upravljanja i vrednovanja nekretnina.

Dugi niz godina je s MIT Centrom EFSA i u suradnji s Akademijom znanosti i umjetnosti BiH sudjelovao u pripremi, izradi i prezentaciji serije izvještaja o konkurentnosti BiH i regije jugoistočne Europe (2008-2014).

Član je više profesionalnih asocijacija i jedan od osnivača BiH odjeljka International Fiscal Association (IFA). Sudjelovao je u radu upravljačkih struktura u javnom, nevladinom i privatnom sektoru. Kao konsultant iz domena financija i ekonomske analize, surađivao je s gotovo svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini i brojnim međunarodnim organizacijama, te u nizu domaćih i međunarodnih projekata kao voditelj projekta i član istraživačkih timova.

Kao autor i koautor objavio je nekoliko knjiga, udžbenika i poglavlja u monografijama, niz znanstvenih i stručnih članaka, objavljenih u referentnim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima.

Novi saziv Upravnog vijeća čine prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Mirza Kršo, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Darko Tomaš i prof. dr. Radomir Božić, priopćeno je iz Ureda člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića. /HMS/