KANDIDATSKI STATUS Ovo je osam uvjeta za BiH iz preporuke Europske komisije

Europska komisija postavila je osam uvjeta koje BiH mora ispuniti ako želi napredovati na eurointegracijskom putu:

Od naše zemlje se zahtijeva:

– Usvajanje izmjena i dopuna postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću

– Usvajanje novog zakona o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine

– Usvajanje zakona o sprječavanju sukoba interesa

– Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

– Odlučno unaprjeđivanje rada na osiguravanju efikasne koordinacije na svim razinama kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcioniranja sustava azila

– Osiguravanje zabrane torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

– Garantiranje slobode izražavanje i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

– Osiguravanje rezultata u funkcioniranju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU