Petak, 19 srpnja, 2024

Google cenzurira AI koji se ne uklapa u liberalnu agendu

Must Read

### English Translation:

Google is once again flexing its censorship muscle, this time setting rules that will ban artificial intelligence in applications that generate various types of “restricted content.” This includes content that meets their definition of “hate speech,” such as content that criticizes LGBT.

The new rules apply to those developing applications for Android and wanting to publish them on the Google Play Store, and are seen as another attempt by Google to censor speech that doesn’t align with its liberal political views under the guise of stopping “hate speech.” It can be safely said that content claiming there are only two genders, for example, is likely to be targeted.

According to Google, applications offering AI features must implement measures to prevent a range of restricted content. The tech giant singled out content related to “sensitive events,” using a very vague definition, seemingly intentionally so it can be applied to any content they disagree with. They state this includes anything that will “highlight or is insensitive to a sensitive event with significant social, cultural, or political impact.”

The real question is whether it will be applied equally to content that is insensitive to conservative viewpoints.

Google has published support pages assuring developers that their real goal is to ensure that AI-generated content is “safe for all users,” but what they actually mean is they want it to be safe for those sensitive, crying users who are always looking for a reason to feel offended – and they want more ways to control the narrative.

Moreover, they require developers to include a way for app users to flag this offensive content and use “feedback” for “responsible innovation.” The rules mandate that developers must take information from user reports to guide their “content filtering and moderation.”

This will apply to AI chatbots and AI images generated based on voice, image, or text prompts. Google recommends that developers try out its closed testing feature to get feedback and document all tests they conduct as they might ask developers to deliver these tests if concerns arise in the future.

Their “Inappropriate Content” page lists a range of restricted categories, and while vulgarity and sexual content are common in this type of list, the inclusion of hate speech raises significant concerns, especially given its warning that scientific and educational content about Nazis could be enough for apps to be banned in some geographic areas.

Alongside the aforementioned overly broad category of “sensitive events,” they also listed bullying, harassment, violence, and violent extremism.

The PragerU app was removed from the Play Store under the hate speech rules.

Google’s censors have already gone after the conservative advocacy group PragerU, removing the app from the Play Store on Friday and telling developers that a review found “content or speech that claims a protected group is inhumane, inferior, or worthy of hatred.”

Their hate speech policy specifies: “We do not allow apps that promote violence or incite hatred against individuals or groups based on race or ethnic origin, religion, disability, age, nationality, veteran status, sexual orientation, gender, gender identity, or any other characteristic that is associated with systemic discrimination or marginalization.”

PragerU believes their recent documentary on Hamas is behind the suspension, stating: “Google is using Soviet-style tactics and trying to silence us. According to Google, sharing stories about a former Palestinian refugee, an Arab Muslim born in Israel, and brave American Navy SEALs who witnessed the horrors of Muslim extremism constitutes ‘hate speech.'”

### Croatian Translation:

Google ponovo pokreće svoju snagu cenzuriranja, ovog puta postavljajući pravila koja će zabraniti umjetnu inteligenciju u aplikacijama koje generiraju različite vrste “ograničenog sadržaja”. Ovo uključuje sadržaj koji zadovoljava njihovu definiciju „govora mržnje“, kao što je sadržaj koji kritizira LGBT.

Nova pravila odnose se na one koji razvijaju aplikacije za Android i žele ih objaviti na Google Play Storeu, a na njih se gleda kao na još jedan pokušaj Googlea da cenzurira govor koji nije u skladu s njegovim liberalnim političkim stavovima pod krinkom zaustavljanja “govora mržnje”. Može se sa sigurnošću reći da će sadržaj koji tvrdi da postoje samo dva spola, na primjer, vjerovatno biti ciljan.

Prema Googleu, aplikacije koje nude AI funkcije moraju implementirati mjere za sprječavanje niza ograničenih sadržaja. Tehnološki gigant je izdvojio sadržaj koji se odnosi na “osjetljive događaje”, koristeći vrlo zamagljenu definiciju, naizgled namjerno kako bi se mogao primijeniti na bilo koji sadržaj s kojim se ne slažu. Kažu da to uključuje sve što će “naglasiti ili ako je neosjetljivo na osjetljivi događaj sa značajnim društvenim, kulturnim ili političkim utjecajem”.

Pravo pitanje je da li će se jednako primijeniti na sadržaje koji su neosjetljivi na konzervativna gledišta.

Google je objavio stranice za podršku koje uvjeravaju programere da je njihov pravi cilj osigurati da je sadržaj generiran umjetnom inteligencijom „siguran za sve korisnike“, ali ono što oni zapravo misle je da žele da bude siguran za one osjetljive, plačljive korisnike koji uvijek traže razlog da se osjećaju uvrijeđeno – i žele više načina da kontroliraju naraciju.

Štoviše, zahtijevaju od programera da uključe način na koji korisnici aplikacije mogu označiti ovaj uvredljivi sadržaj i koristiti “povratne informacije” za “odgovornu inovaciju”. Pravila nalažu da programeri moraju uzimati informacije iz korisničkih izvještaja kako bi vodili njihovo “filtriranje i moderiranje sadržaja”.

Primjenjivat će se na AI chat botove i AI slike koje se generiraju na osnovu glasovnih, slikovnih ili tekstualnih upita. Google preporučuje da programeri isprobaju njegovu funkciju zatvorenog testiranja kako bi dobili povratne informacije i dokumentirali sve testove koje provode jer bi mogli tražiti od programera da isporuče te testove ako se pojave nedoumice u budućnosti.

Njihova stranica “Neprikladan sadržaj” navodi niz ograničenih kategorija, i dok su vulgarnost i seksualni sadržaj uobičajeni u ovoj vrsti liste, unos govora mržnje izaziva veliku zabrinutost, posebno imajući u vidu njegovo upozorenje da bi naučni i obrazovni sadržaj o nacistima mogao biti dovoljan da aplikacije budu zabranjene u nekim geografskim područjima.

Uz prethodno spomenutu preširoku kategoriju “osjetljivih događaja”, naveli su i maltretiranje, uznemiravanje, nasilje i nasilni ekstremizam.

Aplikacija PragerU uklonjena je iz Play trgovine u skladu s pravilima o govoru mržnje.

Google cenzori su već krenuli na konzervativnu zagovaračku grupu PragerU, uklonivši aplikaciju iz Play Storea u petak i rekavši programerima da je pregled pronašao “sadržaj ili govor koji tvrdi da je zaštićena grupa nehumana, inferiorna ili vrijedna mržnje”.

Njihova politika govora mržnje precizira: „Ne dozvoljavamo aplikacije koje promiču nasilje ili potiču mržnju prema pojedincima ili grupama na osnovu rase ili etničkog porijekla, vjere, invaliditeta, starosti, nacionalnosti, statusa veterana, seksualne orijentacije, spola, rodnog identiteta, ili bilo koju drugu karakteristiku koja je povezana sa sistemskom diskriminacijom ili marginalizacijom.”

PragerU vjeruje da njihov nedavni dokumentarac o Hamasu stoji iza suspenzije, ističući u izjavi: “Google koristi taktiku sovjetskog stila i pokušava nas ušutkati. Prema Googleu, dijeljenje priča o bivšoj palestinskoj izbjeglici, arapskom muslimanu rođenom u Izraelu i hrabrim američkim mornaričkim fokama koji su svjedočili užasima muslimanskog ekstremizma predstavlja ‘govor mržnje’.”

- Advertisement -
Subscribe
Notify of
guest

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Последний

ZABRANJENA VERZIJA: Izgleda da su izbačeni dijelovi pjesme koji pozivaju na ustanak Hrvata u BIH. Prvi ih donosimo!

Tko je izvršio pritisak na Thompsona ne znamo, no mi smo upravo dobili izrezane dijelove pjesme koja je izišla...
- Advertisement -

Ex eodem spatio

- Advertisement -