VLADA FBIH SDA i HDZ u zakonske okvire vratili upravljanje javnim poduzećima

Javna poduzeća su napokon vraćena na upravljanje Vladi FBiH. Strankama će biti onemogućeno krčmljenje javne imovine, u prvom redu javnih poduzeća.

Na sjednici Vlade Federacije BiH glasovima ministara SDA i HDZ-a usvojena je uredba kojom se smjene i imenovanja u javnim poduzećima izuzimaju od resornih ministarstava i prenose na Vladu FBiH, kako je i bilo snazi sve do dolaska platformaša na vlast u FBiH.

“Vlada FBiH je danas donijela Uredbu koja uređuje vršenje ovlasti na osnovu udjela državnog kapitala u privrednim društvima iz nadležnosti Federacije BiH, upravni i nadzor nad općim aktima i posebne odredbe o postupku u registrima. U ovim društvima ovlasti na osnovu udjela državnog kapitala vrši Vlada Federacije BiH, neposredno ili putem federalnih organa uprave (federalnih ministarstava i federalnih uprava) i federalnih upravnih organizacija. Ovlasti koje neposredno vrši Vlada su sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine, izbor i nominiranje kandidata za imenovanje članova nadzornih odbora i razrješenje dužnosti članova nadzornih odbora prije isteka mandata, te davanje suglasnosti za imenovanje članova uprava i razrješenje dužnosti članova uprava prije isteka mandata”, priopćeno je nakon sjednice.

Vlada FBiH putem federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija vrši poslove evidentiranja, upravnog i nadzora općih akata, praćenje rada i monitoring, uz obavezu podnošenja izvještaja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija Vladi Federacije.

“Stupanjem na snagu ove uredbe, poništavaju se svi raspisani natječaji i oglasi za utvrđivanje prijedloga kandidata u ime državnog kapitala za članove nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima federalna ministarstva vrše ovlasti po osnovu udjela državnog kapitala, a za imenovanja za koja nije dana prethodna suglasnost Vlade FBiH. Uredba je usvojena većinom glasova članova Vlade FBiH, uz glasove protiv sva tri prisutna ministra iz Demokratske fronte”, stoji u priopćenju Vlade FBiH.

Ranije je Aleksandar Remetić (DF), zamjenik premijera FBiH, kazao je da ukoliko Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvoji uredbu o imenovanju i razrješenju članova nadzornih odbora, je jasno da je riječ o kršenju zakona i Ustava BiH.

Dnevnik.ba podsjeća kako je stav DF da javnim poduzećima trebaju upravljati stranke i to preko resronih ministara, dok je stav SDA i HDZ-a da o državnoj imovini, tj. javnim poduzećima, treba odlučivati cijela vlada i to u ime Federacije.

more recommended stories