Published On: Ned, ožu 17th, 2013

Učestale promjene vlasti neće privući ulagače u BiH

Bojana Škrobić-Omerović, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH, ocijenila je u intervjuu za Agenciju FENA da učestale promjene u strukturi bh. vlasti ne odaju dojam političke i pravne sigurnosti u državi i da neće privući nove strane investicije, te da se snažniji investicijski val u BiH, kao i u eurozoni, može očekivati tek u 2015. godini.
Smatra da je u tom smjeru, uz bolju suradnju i kooperativnost između nositelja vlasti na svim razinama, neophodno usklađivanje zakonodavstva te provođenje reforme u područjima sudstva, porezne politike i izvoza.
„Nužno je ukloniti brojne administrativne prepreke s obzirom na to da birokracija s kojom se ulagači bave na dnevnoj bazi sprječava normalan protok gospodarskih aktivnosti, investicija, ostvarenje definiranih rokova i povratak kapitala“ kazala je Škrobić-Omerović.
Stranim ulagačima, dakle, kaže izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH, najveća prepreka, a što je predočeno i u Bijeloj knjizi, su: politička nestabilnost i teritorijalna podijeljenost bh. tržišta, složen i neharmoniziran sustav oporezivanja, neujednačene entitetske politike poticaja za strane investitore, duge i komplicirane administrativne procedure za dobivanje građevinskih i okolinskih dozvola i nepostojanje regulatornih uvozno-izvoznih propisa u skladu sa zahtjevima EU.
Tu je, kako kaže, i postojanje različitih pravnih režima u oblasti koncesija koji predstavljaju ozbiljnu prepreku za realizaciju projekata u očima potencijalnih ulagača, posebno na područjima na kojima se primjenjuje više zakona o koncesijama (kao što je to u FBiH), ali i spore i neefikasne sudske procedure.
Što se tiče, konkretno, uvažavanja preporuka iz Bijele knjige, ističe da su u Vijeću više nego zadovoljni proteklom godinom. Obje entitetske vlade, ali i sam vrh državne vlasti, podržao je reforme predložene u Bijeloj knjizi, a ministarstva su se obavezala na sistematsko rješavanje preporuka, te svako od nadležnih ministarstava redovito dostavlja nalaze o stanju preporuka po oblastima.
Učinci su ovisno od oblasti veći ili manji, ali svakako da danas imamoformalne dokumente vladinih službi koji se bave našim preporukama. Ono što je još bitno istaći jeste da se Bijela knjiga, kao formalni dokument, nalazila dva puta u parlamentarnoj raspravi, kako u FBH, tako i u RS-u. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kao koordinator aktivnosti vezanih za Bijelu knjigu 2010./11. dostavilo je informacije o poduzetim aktivnostima Vlade Federacije BiH na realiziranju preporuka iz Bjele knjige iz kojih je vidljivo da su neki od vitalnih propisa za uređenje i bolje poslovanje u Federaciji izmijenjeni u skladu s preporukama ili se nalaze u parlamentarnoj proceduri, kao što su zakoni o stečaju i likvidaciji, o registraciji privrednih subjekata, o gospodarskim društvima, o izvršnom postupku te o tržištu vrijednosnih papira“ rekla je izvršna direktorica Vijeća stranih investitora u BiH Bojana Škrobić-Omerović.
Prema izvještaju koji je Vijeće dobilo od Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu suradnju RS-a, Škrobić-Omerović ističe da u Vijeću zaključuju da je u proteklih godinu dana i Vlada RS-a uvažila značajan broj preporuka iz Bijele knjige 2010./11., naročito u oblastima poslovne registracije, te zakona o izvršnom postupku, o likvidaciji i stečaju i o tržištu hartija od vrijednosti, poreza i građevinskih dozvola.
Još efikasnije i konkretnije akcije, kako kaže, očekuju se u 2013. godini i u Vijeću se nadaju da će ubuduće doći do značajnijeg rasterećenja privrednika radi novog ciklusa investicija.
Škrobić-Omerović naglašava da su se posljednjih nekoliko godina strana ulaganja u BiH uglavnom temeljila na reinvestiranju već prisutnih ulgača u našoj zemlji te da je novi snažniji investicijski val u BiH veoma teško predvidjeti, jer prema makroekonomskim pokazateljima BiH se u protekloj godini ponovo našla u recesiji nakon globalne financijske krize 2009. godine.
„ Recesijski val je zahvatio i eurozonu i dosegao svoj vrhunac tijekom 2012. godine, tako da se nepovoljna ekonomska situacija odrazila i na strana ulaganja u BiH, uzimajući u obzir da većina ulagača u BiH dolazi iz zemalja članica eurozone. Gledajući kratkoročno, prva polovina 2013. će biti u znaku ekonomskog oporavka kako u BiH tako i u eurozoni pa se prema nekim analizama manji priliv direktnih stranih ulaganja očekuje tek u drugoj polovini ove godine, dok se snažniji investicijski val može očekivati tek 2015. godine. Sektori koji su naprivlačniji za strana ulaganja su elektroenergetski, proizvodnja baznih metala, trgovina i proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića” kazala je Škrobić- Omerović u intervjuu za Agenciju FENA.
Vijeće stranih investitora postalo je i direktan sudionik u izmjenama porezne i fiskalne politike u FBiH, tako što je u radnoj grupi pri Federalnom ministarstvu financija koja je nadležna za izmjenu poreznih propisa od značaja za privrednike.
Već godinu dana članovi Vijeća rade na poboljšanju poreske politike u FBiH i direktno doprinose izmjeni sljedećih propisa: Zakona o porezu na dobit FBiH, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, te raznih ostalih propisa, poput parafiskalnih nameta,regulacija taksi, itd.“ rekla je Škrobić-Omerović.
Također, kaže Vijeće nastoji dijalogom s predstavnicima ostalih nivoa vlasti te davanjem svojih preporuka da utječe i “lobira” za izmjene porezne politike u BiH, jer je ta oblast ključni problem za strane investitore u BiH.
Vijeće stranih ulagača u BiH okuplja više od 30 kompanija, a osnovni cilj mu je zastupanje interesa stranih ulagača koji posluju na području naše zemlje.
Bijela knjiga je publikacija kojom se bh. vlastima sugerira koje su prioritetne reforme radi rješavanja ključnih prepreka za ulaganja i objavljuje se na godišnjoj razini.