Published On: Tue, Jun 18th, 2013

Traži se Inzkova intervencija

Nakon smrti djevojčice Berine Hamidović , visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Inzkuupućeno je pismo u kojem je navedeno da su pošiljatelji “Građanke i građani BiH” koji zahtijevaju njegovu intervenciju da bi u našoj zemlji bilo riješeno pitanje zakona o jedinstvenom matičnom broju njenih stanovnika, kako nalaže i odluka Ustavnog suda BiH. Autori pisma su ogorčeni jer smatraju da je Berina preminula i zbog nemara vlasti i političkih sporenja u vezi s navedenim zakonom jer je jedna od beba koje nisu mogle odmah po rođenju dobiti jedinstveni matični broj. Time nije mogla biti ni upisana u putovnicu da bi pravovremeno otputovala na liječenje u Beograd, gdje je preminula. “Zakasnila je jer nije imala putnu dokumentaciju, nije mogla biti upisana u putovnicu majke, jer nije imala matični broj, nije bila evidentirana kao stanovnik naše države, nije postojala … ” ogorčeno su, između ostalog, naveli građani u pismu visokom predstavniku. Podsjetili su da još od petog lipnja građani BiH na prosvjedima izražavaju ogorčenost i nezadovoljstvo zbog pasivnosti njihovih zastupnika u državnom parlamentu, koji ne donose izmjene i dopune Zakona o jedinstvenom matičnom broju mada ih na to obvezuje odluka Ustavnog suda.

“Dva puta je odbijen zakon o JMB-u, dok je sljedeći put, vještom manipulacijom zastupnika, prekinuta rasprava i prije njenog početka, čime je nekoliko tisuća novorođene djece u BiH dovedeno u diskriminiran položaj i najgrublje iskazano nepoštivanje prema Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i Konvenciji UN-a o pravima djeteta. Narušeno je jedno od temeljnih načela ove konvencije da nijedno dijete ne smije trpjeti diskriminaciju “. Također, nepoštivanjem Odluke Ustavnog suda BiH, kojom su još od 8 . mjeseca 2011. godine bili u obvezi uskladiti Zakon o JMB-u s drugim pravnim normama, prekršen je član 7. Konvencije, koji nalaže upis djeteta u matične knjige odmah nakon njegovog rođenja, uz pravo na ime i državljanstvo-navedeno je također u pismu visokom predstavniku. 

Potpisnici naglašavaju da ne prihvaćaju privremene odluke o matičnom broju umjesto zakona i traže da zastupnicima, zbog njihovog nemara i lošeg rada uopće, bude umanjena plaća za 30 posto a da se tim novcem puni fond za liječenje teško oboljele djece kojoj je potrebna medicinska pomoć inozemnih klinika.“Gospodine, Inzko, građani Bosne i Hercegovine od Vas zahtijevaju hitno rješenje, zahtijevaju Vašu intervenciju u pravni sustav Bosne i Hercegovine i donošenje odluke kojom će u potpunosti biti ispoštovana Odluka Ustavnog suda BiH, broj U3/11, od 27. svibnja 2011. godine, kojom su naši predstavnici u Parlamentarnoj skupštini morali uskladiti član 5. Zakona o JMB s Ustavom BiH. 

Građani Bosne i Hercegovine od Vas zahtijevaju iskoristiti ovlaštenja koja su vam data članom V Aneksa 10. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Bonskom deklaracijom, prema kojim ste Vi konačni autoritet u našoj državi u tumačenju sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora, posebno uzevši u obzir članak II st.. 1. tč. (d) Sporazuma, prema kojem ste Vi ovlašteni da ‘pružate pomoć kada je ocijenite neophodnom u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi s civilnom implementacijom “.

 “Gospodine, Inzko, građani Bosne i Hercegovine smatraju da je u ovom trenutku Vaša pomoć neophodna i inzistiraju da ovaj zahtjev prenijeti i Vijeću za implementaciju mira, da ih ujedno izvijestite da država Bosna i Hercegovina nije ‘crna rupa’ na kraju Europe , da građani Bosne i Hercegovine žele život dostojan čovjeka, da žele poštivanje ljudskih prava “, citat je iz ovog pisma građana Valentinu Inzku.