Published On: Wed, Sep 9th, 2015

Svevlad Hofman imenovan za nacionalnog kordinatora za migracije, azil i izbjeglice

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između BiH i Ureda europske policije (EUROPOL). Svrha sporazuma je uspostavljanje suradnje između EUROPOL-a i BiH kako bi se podržale države članice EU i BiH u spečavanju i borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala, osobito putem razmjene informacija između EUROPOL-a i BiH.
Također, BiH i EUROPOL će ponuditi jedni drugima podršku kako bi bila olakšana uspostava i djelovanje zajedničkih istražnih timova. Zajednička kontakt točka BiH za suradnju s EUROPOL-om bit će Ministarstvo sigurnosti BiH. Kontakt točka bit će uspostavljena u skladu s privremenom Odlukom Vijeća ministara BiH o uspostavi suradnje i razmjene informacija mjerodavnih tijela za provođenje zakona u BiH i EUROPOL-a, koja je objavljena u Službenim glasniku 7/14.
Zajedničku kontakt točku u BiH čine: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu BiH, Granična policija BiH, Služba za poslove sa strancima, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, županijska ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstvo unutarnjih poslova RS, Policija Brčko Distrikta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Informaciju o procjenama i mogućnostima BiH po pitanju izbjegličke krize u regiji i Europskoj uniji.
Zadužene su sve institucije i agencije da realiziju mjere definirane Planom hitnih mjera za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje prilivom masovnog broja migranata/izbjeglica u BiH. Zaduženi su Ministarstvo sigirnosti i Koordinacijsko tijelo za pitanja migracija u BiH da u suradnji s drugim nadležnim institucijama prate provedbu Plana hitnih mjera i po potrebi korigiraju ga i o tome izvijeste Vijeće ministara BiH.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Svevlada Hoffmana za nacionalnog koordinatora BiH za suradnju i koordinaciju s Regionalnim centrom “Regionalna inicijativa za migraciju, azil i izbjeglice” (MARRI).
Nacionalni koordinator BiH za suradnju i koordinaciju s Regionalnim centrom MARRI u Skoplju imenuje se na razdoblje od dvije godine.
Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o imenovanju državnog koordinatora za integrirano upravljanje granicom u BiH i procedurama i načinu koordinacije u oblasti integriranog upravljanja granicom u BiH. Za državnog koordinatora imenovan je Ermin Pešto, pomoćnik ministra u Sektoru za graničnu i opću sigurnost Ministarstva sigurnosti BiH, na razdoblje od četiri godine.
Zadatak državnog koordinatora je, između ostalog, da sudjeluje u pripremi, praćenju i provođenju Strategije i Akcionog plana u oblasti integriranog upravljanja granicom u BiH, te koordinira i inicira aktivnosti s nadležnim institucijama u vezi s realizacijom ciljeva iz Akcionog plana.
Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa BiH, imenovalo Darka Vučića, predstavnika Direkcije za civilno zrakoplovstvo u Vijeće Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. /HMS/