Published On: Wed, Sep 20th, 2017

Smijenjen Nadzorni odbor preduzeća Vodovod i kanalizacija

Imenovan je novi v.d. Nadzornog odbora na mandatni period od šest mjeseci. Nadzorni odbor preduzeća sastoji se od predsjednika i dva člana.

Nadzorni odbor nadležan je da nadzire poslovanje preduzeća; predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa; donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora; donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji preduzeća i Pravilnik o računovodstvu i računovodstvanim politikama; utvrđuje prijedlog trogodišnjeg, godišnjeg i revidiranog plana poslovanja; usvaja izvještaj Uprave po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju, daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima; podnosi zahtjev za sazivanje Skupštine Preduzeća; prati provođenje preporuka datih Upravi od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima i još mnogo toga.

Vlada KS (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Vlada KS (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Ono što je bitno istaći je da Nadzorni odbor ima mogućnost da smijeni i upravu preduzeća.

Ovim se pokušava napraviti određena promjena u upravljanju tim preduzećem. Višemjesečna je agonija građana Sarajeva koji trpe svakodnevne redukcije vode, a premijer KS Elmedin Konaković je kazao da je nezadovoljan načinom rada uprave tog preduzeća.

Da li će novi Nadzorni odbor načiniti neke pozitivne promjene, ostaje da se vidi u narednom periodu.