Published On: Wed, Oct 21st, 2015

Savez općina i gradova u F BiH traži formiranje ministarstva za lokalnu samoupravu

Sjednica Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH), kojoj je prisustvovalo više od pedeset načelnika općina i gradova, održana je danas u Sarajevu.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o radu organa i tijela Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH za razdoblje siječanj 2013. godine – travanja 2015. godine te Strategije razvoja Saveza općina i gradova Federacije BiH za razdoblje 2015. – 2022 godine, kao jedan od strateških dokumenta za daljni kvalitetan rad SOGFBiH, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Članovi Skupštine na sjednici su također raspravljali i o prijedlogu Rezolucije Saveza općina i gradova Federacije BiH, a koja je nakon toga također usvojena na sjednici. Rezolicija će biti upućena svim organima vlasti u BiH, a njome su sve razine vlasti pozvane na partnerski dijalog u skladu s odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakonom o načelima lokalne samouprave u FBiH.

Načelnik Općine Posušje Branko Bago naglasio je kako je važno što su on i njegove kolege danas podržali donošenje Strategije i usvajanje rezolucije kao preduvjeta za još bolji rad SOGFBIH. Naglasio je kako građani većinu svojih potreba ostvaruju na lokalnoj razini te da očekuje još veću potporu od viših razina vlasti, posebno Federacije BiH.

Načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović pozvao je više razine vlasti da isprave greške koje su učinjene prema Savezu općina i gradova Federacije BiH i podrže zahtjeve Saveza, naročito kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona koje je Savez tražio. Kao prioritet istaknuo je potrebu da se na federalnoj razini formira ministarstvo koje bi bilo zaduženo za loklanu samupravu.
Donosimo tekst danas usvojene Rezolucije Saveza općina i gradova F BiH

REZOLUCIJA
Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine
1. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine poziva više organe vlasti (županijske, entitetske i državne) na partnerski dijalog u skladu s odredbama Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

2. Skupština smatra neprihvatljivim da pravo na lokalnu samoupravu nije zajamčeno niti Ustavom niti zakonskim propisom na razini Bosne i Hercegovine, te insistira da se ovaj obvezni princip Europske povelje o lokalnoj samoupravi ugradi u zakonodavni okvir Bosne i Hercegovine.

Urgiramo prema ustavnopravnim komisijama Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da još jednom razmotre Prijedlog amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine koji je Savez općina i gradova FBiH dostavio 16. prosinca 2009. godine.

3. Pozivamo zakonodavne i izvršne organe vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da, u procesu izrade zakona i drugih propisa, kojima se utvrđuju prava i dodjeljuju obveze jedinicama lokalne samouprave, vode računa o njihovoj usklađenosti s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, i da obvezno konsultiraju Savez općina i gradova FBiH.

4. Apeliramo prema organima izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini da, urgentno pristupe neophodnim izmjenama i usklađivanju zakona čija provedba rezultira otežanim radom jedinica lokalne samouprave, a koje je Savez općina i gradova FBiH više puta inicirao, kao što su: Zakon o šumarstvu, Zakon o koncesijama, Zakon o premjeru i registraciji nekretnina, Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma, Zakon o zaštiti okoliša i dr., kao i donošenju zakona koje je Savez općina i gradova FBiH samostalno izradio, i to: Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave, Zakon o međuopćinskoj suradnji i Zakon o zaštiti i spašavanju.

5. Urgiramo prema organima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine da, bezuvjetno pristupe izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a kojima je utvrđena povreda prava jedinica lokalne samouprave na lokalnu samoupravu.

6. Sugeriramo organima zakonodavne vlasti da, na jednak način urede radnopravni status zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave za područje cijele Federacije Bosne i Hercegovine na način da se donese federalni zakon uz suglasnost svih županija ili da se utvrde opći principi koje će sve županije morati ugraditi u svoje zakone.

7. Skupština poziva Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na provedbu Sporazuma o suradnji sa Savezom općina i gradova FBiH i Kodeksa o međuadministrativnim odnosima.

Skupština poziva radna tijela za lokalnu samoupravu oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na potpisivanje Sporazuma o suradnji.

8. Skupština ocjenjuje da je:

– neophodna dosljedna primjena Strategije razvoja Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2015. – 2022., s ciljem kvalitetnog definiranja stavova, interesa i potreba općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine i njihovog odgovarajućeg prezentiranja, promoviranja i zaštite.

– u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine potrebno formirati Ministarstvo koje će se isključivo baviti pitanjima lokalne samouprave i javne uprave.

9. Obvezuje se Predsjedništvo Skupštine Saveza općina i gradova FBiH da poduzme sve potrebne korake u pravcu realizacije opredjeljenja sadržanih u ovoj rezoluciji. /HMS/