ODLUKA VLADE FBIH Mostar će održavati dio magistralne ceste prema Širokom Brijegu i Čitluku

Službe Grada Mostara u idućoj će godini održavati dio magistralnih cesta koje prolaze kroz taj grad, piše Večernji list BiH. Naime, federalna Vlada dala je suglasnost na ugovor o reguliranju međusobnih odnosa na održavanju i zaštiti dijela magistralnih cesta koje prolaze kroz gradsko područje Mostara između JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Grada Mostara.

Budući da u Mostaru postoji organizirana posebna služba za održavanje ulica koja može održavati i zaštititi dio magistralnih cesta koje prolaze kroz taj grad, prenošenjem tih poslova i javnih ovlasti stvorene su pretpostavke da magistralnom cestovnom infrastrukturom koja prolazi jednim svojim dijelom kroz grad upravlja Grad Mostar, ocjenjujući da, na taj način, ti poslovi mogu biti obavljani organiziranije, učinkovitije i racionalnije.

Ugovorom su obuhvaćene dionice magistralnih cesta M-6.1 Široki Brijeg – Mostar (središte) u duljini 4,943 km, poddionica 210 Mostar u duljini 1,702 km, dionica 011 Gnojnice – Nevesinje 2 u duljini 0,243 km, ceste M17 na dionicama Potoci – Mostar (središte) u duljini 5,497 km, Mostar (središte) – Gnojnice u duljini 2,975 km, Gnojnice – Buna 0,5 km i Mostar – Čitluk u duljini 0,642 km. ”Također, dionica magistralne ceste obuhvaćena ugovorom iz ove odluke ne mijenja iznos koji JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo izdvaja za tu namjenu, a ni Grad Mostar nema dodatnih izdvajanja sredstava za održavanje predmetne dionice”, navedeno je u obrazloženju Federalnog ministarstva prometa i veza.

Za provedbu te odluke zadužene su JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Grad Mostar. Inače, Zakonom o cestama FBiH propisano je da JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, uz suglasnost utemeljitelja, može ugovorom prenijeti pojedine poslove zaštite i održavanja magistralnih cesta ili druge operativne poslove.