Published On: Mon, Aug 10th, 2015

Novi zakon, nova pravila: Koji dokumenti su sada potrebni ako mijenjate prebivalište

Novi Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH na snagu je stupio 29. srpnja te je donio nekoliko važnih promjena bh. građanima kada prijavljuju prebivalište. Nakon što su Izmjene i dopune Zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH usvojene u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH te objavljene u Službenom listu BiH primjena novih odredbi i službeno je započela 29. srpnja.
Za provedbu zakona, kao i do sada, nadležna su ministarstva unutarnjih poslova (u RS-u to je MUP RS-a au FBiH kantonalni MUP-ovi).
Sanja Petrović, direktorica Uprave i administracije pri MUP-u KS, kazala je za Klix.ba kako se i njihovi službenici tek “uhodavaju” s novim odredbama koje su stupile na snagu.
“Do sada nismo zapazili neke značajnije probleme. Članak 8. je promijenjen i on je nanovo definirao što je osoba koja želi prijaviti prebivalište dužna predočiti “, navodi Sanja Petrović.
Ono što najviše zanima građane svakako su promjene koje se tiču ​​prijave mjesta prebivališta, odnosno koje dokumente su bh. građani dužni pribaviti.

Dokumenti koje trebate pribaviti

Naime, prema prijašnjim odredbama bilo je dovoljno samo da osoba kaže adresu prebivališta bez da dostavlja bilo kakve dokumente.
Prema novim odredbama osoba koja prijavljuje prebivalište dužna je pribaviti jedan od sljedećih dokaza da ima valjan osnov za prebivalište na određenoj adresi:
1. Dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stana, kuće ili drugog objekta za stanovanje;
2. Ovjeren ugovor o zakupu ili ovjeren ugovor o podstanarskom odnosu uz ovjeren dokaz o vlasništvu ili suvlasništvu ili posjedu stanodavca;
3. Potvrda da se pred nadležnim tijelom vodi spor o vlasništvu, odnosno da je pokrenut postupak legalizacije ili uknjižavanja objekta, stana ili kuće na adresi na kojoj se prijavljuje prebivalište.
Valjanim dokazom smatrat će se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da stanodavac ispunjava uvjete propisane točkama 1, 2 i 3 i da daje pristanak da određena osoba bude prijavljeno na njegovoj adresi stanovanja.
“Bračni ili izvanbračni partneri i srodnici prvog stupnja u pravoj liniji (roditelji i djeca) usvojitelji i usvojenici, u postupku prijavljivanja prebivališta, mogu podnijeti zahtjev za prijavu prebivališta na adresi već prijavljenog bračnog ili izvanbračnog druga ili srodnika prvog stupnja u pravoj liniji, odnosno usvojitelja ili usvojenika samo uz dokaz o bračnom ili izvanbračnom stanju, srodstvu ili usvojenju, bez prijavljivanja dokaza iz stavka 2. ovoga članka, uz evidentiranje postojanja ovakvog odnosa.
Nadležna tijela socijalne zaštite, starački domovi, gerijatrijske i druge specijalizirane zdravstvene ustanove dužni su relevantne podatke o adresama stanovanja štićenika i korisnika svojih usluga, državljana BiH, koji u postupku prijave prebivališta ne mogu osigurati dokaze iz stavka 2. ovoga članka, dostave nadležnom tijelu za prijavu prebivališta radi dokazivanja valjanog osnova za prijavu prebivališta na adresi na kojoj se prijavljuju “, stoji u odredbama članka 8. Zakona o Izmjenama i dopunama zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

I oni koji ne mijenjaju prebivalište moraju dostaviti navedene dokumente

Također, zakon je omogućio da beskućnici svoje prebivalište prijave na adresi nadležne socijalne ustanove.
Dodatno, osobe koje su u stanju socijalne potrebe mogu zatražiti od nadležne socijalne ustanove da im pomognu u pribavljanju potrebnih dokumenata.
No, kroz novu proceduru neće morati proći samo osobe koje mijenjaju prebivalište već i svi državljani BiH.
Izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH propisano da će nadležni MUP-ovi u narednih pet godina izvršiti provjeru ispunjenosti uvjeta koji su navedeni u članku 8. Ako nadležno tijelo ustanovi da nisu ispunjeni uvjeti iz navedenog članka svojim rješenjem će poništiti prebivalište.
Kako je za Klix.ba potvrdila Sanja Petrović još uvijek nije počela provjera prebivališta jer se čeka korisnički i dodatna pojašnjenja koja, kako je zakon propisao, treba dati direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).
Ona dodaje da će MUP KS provjere, odnosno revizuju prebivališta, vršiti za sve građane koji mijenjaju osobnu iskaznicu zbog isteka roka trajanja kako ih ne bi dodatno morali pozivati ​​do dostave dokaze o ispunjenosti uvjeta prijave prebivališta na određenoj adresi.