Published On: Pon, velj 25th, 2013

Još nije definirana raspodjela dobiti koju ostvaruje Andrićgrad

Pitanje raspodjele dobiti koje “Andrićgrad”, Višegrad ostvari prihodovanjem od ulaznica ili od obavljanja osnovne djelatnosti još nije definirano, iako pojedini objekti rade već nekoliko mjeseci.
Da će se pitanje raspodjele dobiti tek rješavati i to na redovnoj godišnjoj Skupštini dioničara “Andrićgrada”, te da o tome odlučuju njeni članovi putem svojih predstavnika, potvrdio je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Bakir Ajanović.
U tom dopisu Ajanović je ponovio da je, po preliminarnim izvještajima, do sada u realizaciju projekta “Andrićgrad“ utrošeno oko 17 milijuna KM, s tim “da će se konačna ulaganja u 2012. godini, uključujući i kreditna zaduženja i donacije“, znati po usvajanju konačnog financijskog izvještaja o poslovanju d.o.o. “Andrićgrad” Višegrad za 2012., a što se očekuje na godišnjoj Skupštini tog društva, krajem prvog kvartala 2013. godine.
Napomenuo je i da Ministarstvo trgovine i turizma RS-a prati utrošak sredstava svog kapitalnog granta, ali da još nisu poznati precizni podaci tko je i koliko sredstava utrošio u “Andrićgrad“.
”Po usvajanju financijskog izvještaja o poslovanju Društva u 2012. godini, dobit će se precizni podaci o ukupnim ulaganjima drugih osnivača ovog gospodarskog društva ”Andrićgrad“,d.o.o., odnosno Općine Višegrad i d.o.o. “Lotika” Mokra Gora, koja je u vlasništvu režisera Emira Kusturice”, precizirao je resorni ministar.
Ajanović je u novom, pismenom, odgovoru na pitanje zastupnika SDS-a Miroslava Kojića, ukazao i da je potrebno naglasiti da postoji razlika između gospodarskog društva “Andrićgrad“ d.o.o., koje ima koncesiju nad zemljištem, i Andrićgrada kao pojma koji se odnosi na kompleks objekata koji su izgrađeni na tom zemljištu.
Naime, vlasnička struktura gospodarskog društva određena je na način da 24,5 posto pripada Vladi Republike Srpske, 24,5 posto općini Višegrad, a 51 posto preduzeću d.o.o. “Lotika” Mokra Gora.
”Što se tiče vlasničke strukture objekata i popratnih sadržaja, ona je određena na osnovu Ugovora o koncesiji. Naime, Vlada Republike Srpska je preduzeću d.o.o “Andrićgrad”, Višegrad dodijelila koncesiju na zemljištu površine 30.913 m2, na ušću rijeke Rzav u Drinu, a Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koje je zaduženo za realizaciju predmetne odluke Vlade RS je s d.o.o “Andrićgrad”, Višegrad zaključilo Ugovor o koncesiji i to 20. veljače 2012. godine”, napomenuo je Ajanović.
Vlada Republike Srpska, kao jedan od suosnivača d.o.o. “Andrićgrad”, Višegrad je putem Ministarstva trgovine i turizma u okviru kapitalnog granta za razvoj turizma u Republici Srpskoj za realizaciju Projekta izgradnje naselja “Andrićgrad”, Višegrad uložila u 2011. godini 1.500.000,00 KM, a u 2012. godini 4.000.000,00 KM.
”Sva proračunska sredstva su uplaćivana na žiro račun d.o.o. “Andrićgrad”, Višegrad. Doznačena sredstva Ministarstva trgovine i turizma RS, na osnovu dostavljenih Izvještaja “Andrićgrada” d.o.o. i Republičke direkcije za obnovu i izgradnju utrošena su u 2011. godini na: izradu investicijsko-tehničke dokumentacije, izvođenje pripremnih radova, nabavku opreme, građevinskog materijala i pokrivanje općih troškova.
Ova sredstva su u potpunosti opravdana financijskom i drugom dokumentacijom, o čemu je Povjerenstvo za praćenje realizacije projekta Andrićgrad izvještavalo Vladu Republike Srpske”, naveo je resorni ministar RS-a.
U 2012. godini Ministarstvo trgovine i turizma je financiralo nastavak realizacije druge faze sive gradnje (materijal i radovi za sivu izgradnju objekata). Sredstva u iznosu 2.000.000 KM utrošena su na izvođenje građevinskih i zanatskih radova na objektima Robne kuće, popločavanje Straduna, Trga Nikole Tesle i Trga Franciska Goje.
Također u 2012. Ministarstvo je finaciralo i nastavak realizacije prve faze gradnje – zanatski radovi u 2012. godini (materijal i zanatski radovi, oprema s ugradnjom) za objekte: kazalište, stradun-lijevo, te kino + stradun desno.
”Do kraja 2012. godine opravdan je utrošak sredstava u visini od 2.000.000 KM iz 2012. godine. Ministarstvo trgovine i turizma posredstvom Republičke direkcije za obnovu i izgradnju ima potpuni uvid u realizaciju projekta, o čemu dobiva redovne izvještaje.
Direkcija je potvrdila da su za uložena 2.000.000 KM u 2012. godini građevinski standardi u potpunosti ispoštovani”, stoji, između ostalog, u odgovoru ministra Ajanovića na pitanje zastupnika SDS-a Miroslava Kojića.
Ponovio je i da je ovim projektom predviđeno formiranje novog gradskog jezgra Višegrada, s funkcijom turističkog centra, “u cilju stvaranja uslova za turističke posjete na godišnjem nivou oko 150.000 turista i stvaranja prepoznatljivog turističkog proizvoda u Republici Srpskoj, koji sa već postojećim takvim proizvodom u Republici Srbiji (Mećavnik, Drvengrad) predstavlja jedinstvenu cjelinu u smislu njihove buduće turističke valorizacije“.
Ukupna ulaganja u izgradnju naselja Andrićgrad u Višegradu su projektirana u iznosu od gotovo 35 milijuna KM.