Published On: Sri, kol 10th, 2016

Bevandin ured: 48 dana službenog puta u Split, više od 10.000 KM za gume, tvrdi Urez za reviziju…

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj o financijskoj reviziji Ministarstva financija i trezora BiH. Revizori navode da financijski izvještaji Ministarstva prikazuju fer i istinito stanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda na 31.12. 2015. godine i izvršenje proračuna za proteklu godinu.
Međutim, revizori su skrenuli pozornost na nekoliko stvari. Neke od njih su nedostaci uočeni prilikom realizacije putnih troškova za putovanja u inozemstvo, nedostaci i slabosti utvrđene prilikom realizacije troškova održavanja vozila u pogledu retroaktivne primjene Okvirnog sporazuma odnosno ugovora kao i realizirane ugovore o djelu, piše N1.
U 2015. godini izdaci za putne troškove su iznosili 162.803 KM od čega se 13.269 KM odnosi na izdatke za službena putovanja u zemlji, a 149.534 KM na izdatke za službena putovanja u inostranstvu. Realizacija putnih troškova predstavlja 90,4% od planiranih troškova u 2015. godini, a za 102,3% je veća u odnosu na dane troškove realizirane u 2014. godini. U zahtjevu za proračun za 2015. godinu i u odobrenom proračunu za 2015. godinu, na poziciji putnih troškova odobreno je 145.000 KM. U dostavljenom planu putovanja za 2015. godinu u Ministarstvu, predviđeni iznos putnih troškova iznosi 130.799 KM. U planu službenih putovanja za Ured ministra za 2015. godinu za sastanke u Zagrebu planirano je 15 dana, a za Split 48 dana.
“Nije navedena svrha planiranih putovanja u Split. U promatranom razdoblju izvršeno je prestrukturiranje rashoda na danoj poziciji te je konačni proračun za 2015. godinu na poziciji putnih troškova iznosio 180.000 KM. Povećanje troškova na ovoj stavci uzrokovano je, kako je navedeno uz izvještaj o izvršenju proračunu, povećanim brojem putovanja ministra na sastanke kao člana uprave Svjetske banke”, navodi se u Izvještaju.
“Iz analize troškova po organizacijskim jedinicama vidljivo je da najveći udio u troškovima ima Ured ministra. Uvidom u evidencije o prisustvu na poslu za srpanj, kolovoz i listopad, kao i uvidom u putne naloge, uočene su neusuglašenosti istih za ministra i vozača/pratitelja ministra (različit opis za iste dane). Uvidom u knjigu putnih naloga za službena putovanja uočeno je pojačano prisustvo putovanja tijekom godine (i u dane vikenda) u Republiku Hrvatsku, gdje se vozaču tijekom boravka na službenom putu priznaju ino dnevnice i troškovi hotelskog smještaja koji se pravdaju putem blagajne Ministarstva. U putnim nalozima vozača/pratitelja se u većini slučajeva navodi „službeno“ ili „po nalogu ministra”, stoji u Izvještaju.

Nelogičnosti u putnim nalozima i knjizi putnih naloga

Uočeno je da se ministru uglavnom ne izdaje putni nalog prilikom putovanja za Hrvatsku s dabim usmenim obrazloženjem da se ministar odriče naknada (dnevnica) koje se vežu za realizirana putovanja.
“Potrebno je usuglasiti evidencije o prisustvu na poslu odnosno broj dana provedenih na službenim putovanjima ministra i vozača/pratitelja ministra. Preporučujemo preispitivanje opravdanosti isplata putnih troškova za inozemstvo za dane vikenda za vozača, pratitelja ministra. Neophodno je za svaki putni nalog koji nije klasificiran kao povjerljiv navesti svrhu službenog putovanja. Preporučujemo da se za svako službeno putovanje izdaje putni nalog bez obzira da li osoba koja putuje naplaćuje naknade (dnevnice) po osnovu tih putovanja. Uočena su i kašnjenja u pravdanju pojedinih naloga iz uzorka za službena putovanja u inozemstvo. Za službena putovanja, gdje se kao prijevozno sredstvo koristi automobil zaposlenika, se u pojedinim slučajevima ne navodi vrijeme prelaska granice. Uvidom u knjigu putnih naloga možemo konstatirati da se brojevi izdanih putnih naloga za službena putovanja ne vežu za brojeve u knjizi putnih naloga Ministarstva”, navode revizori.
Najznačajniji pojedinačni izdatak za putovanje u inozemstvo se odnosi na službeni put u Južnu Ameriku u trajanju od osam dana gdje su putovali: ministar, šef Ureda, savjetnica ministra i vozač/pratitelj. Svrha putovanja je prisustvo godišnjem sastanku Svjetske banke i MMF-a kao i posjeta dijaspori.
“Izdaci za avio-karte su iznosili 30.355 KM, a troškovi hotelskog smještaja, koje je fakturiralo pravno lice u BiH, iznosili su 6.751 KM.

Telefonske i poštanske usluge

Izdaci za telefonske i poštanske usluge sa 31.12.2015. godine iznosili su 66.725 KM, a najznačajniji izdaci se odnose na: fiksne telefone (28.699 KM), mobilne telefone (22.381 KM), internet (5.439 KM) i poštanske usluge (9.449 KM). Odlukom o korištenju mobilnih i službenih fiksnih telefona u Ministarstvu od 25. prosinca 2014. godine utvrđeno je pravo i način korištenja mobilnih i službenih fiksnih telefona, mjesečni i godišnji iznosi sredstava po osnovu korištenja telefona i kontrola troškova mobilnih i službenih fiksnih telefona”, navode revizori.
Ukupna raspoloživa sredstva za mobilne telefone u Ministarstvu na godišnjoj razini iznose 33.660 KM. Visina pojedinačnih prava na troškove korištenja mobilnih telefona utvrđena je u rasponu od 500 KM za ministra do 20 KM za vozača, dostavljača pošte, doznaje N1.
“Utvrdili smo da se na osnovu Rješenja i suglasnosti ministra odobravaju prekoračenja za određena lica u kontinuitetu, nastala uglavnom zbog službenog putovanja u inozemstvo. Konkretno vozač/pratitelj ministra je konstantno ostvarivao značajno veće troškove – u prosjeku 148 KM tijekom godine (odobreni limit iznosi 30 KM ) koji su priznati i odobreni na teret proračuna. Preporučujemo da se preispita opravdanost korištenja prava na troškove mobilnih telefona u navedenom opsegu. Ukupna raspoloživa sredstva za fiksne telefone u Ministarstvu na godišnjoj razini iznose 50.000 KM, a uključuju sredstva za korištenje službenih fiksnih telefona i upotrebu faks aparata”.

Izdaci za upotrebu vozila

Izdaci za službena vozila u Ministarstvu sa 31.12.2015. godine iznose 101.897 KM, a najznačajniji izdaci se odnose na: održavanje vozila (43.771 KM), dizel (37.974 KM), autogume (10.408 KM) te osiguranje (5.308 KM).
“Izdaci za usluge prijevoza i goriva (konto 6135) realizirani su u iznosu od 52.849 KM odnosno 96,1% godišnjeg plana, a za 65,3% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Izdaci za tekuće održavanje realizirani su u iznosu od 44.736 KM što je 74,6% godišnjeg plana, a za 157,9% su viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje troškova u odnosu na prethodnu godinu uzrokovano je većim kvarovima na vozilu Audi A6. Tijekom godine Ministarstvo je raspolagalo sa šest vozila uz dodatna dva koja su korištena kao zamjenska. Pravo korištenja službenih vozila na 24 sata odobreno je ministru, zamjeniku ministra i tajniku Ministarstva. Kako je navedeno zbog kvara na vozilu Audi A6, u srpnju je korišteno zamjensko vozilo VW Touareg, a u rujnu i listopadu je korišteno zamjensko vozilo Audi A8. Uvidom u naloge za službena vozila uočeno je da se isti ne vode na propisani način u svim slučajevima (npr. nije navedena relacija na nalogu na kojoj se koristi vozilo, nedostaje potpis vozača da je vozilo primio bez vidljivih nedostataka, učestale relacije izvan zemlje pri čemu se loko vožnja ne razdvaja nego je u sklopu većih relacija)”, stoji u izvještaju revizora.
(N1)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>